Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video (Transcription of the Thai narration and English translation can be found below the video clip)
 
 

รู้สู้ flood ตอนที่ 7 รู้ให้ครบ ระบบน้ำใช้ 

Episode 7: All about water system

(Transcription prepared by Everyday Thai language school)
ในช่วงภาวะน้ำท่วมอย่างนี้เราเชื่อว่าหลายครอบครัวคงมีความกังวลเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้บางบ้านเล่าต่อๆกันว่าน้ำประปาที่บ้านมีสีและกลิ่นผิดปกติ ยิ่งมีข่าวว่าน้ำประปาปนเปื้อนยิ่งทำให้เรากังวลไปกันใหญ่ว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบกับน้ำดื่มน้ำใช้กับเราอย่างไรบ้าง ก่อนที่เราจะตอบคำถามนั้นได้เราลองไปทำความรู้จักกับน้ำประปาในระบบของเราให้มากขึ้นกันก่อน

With so much flooding, lots of families are sure to be worried about their drinking water supply. Rumours are spreading on the grapevine of water with a weird colour and smell. And the more we hear such news of contaminated water, the more we worry about how the floods have affected our piped water supply. Before we answer that question, let’s take a closer look at our water supply system.

น้ำประปามาจากไหนเมื่อฝนตกลงมาผืนแผ่นดินบางส่วนได้รองรับน้ำเอาไว้จนกลายเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำและลำคลองและเมื่อเราต้องการนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้แต่เราไม่รู้ว่าในน้ำนั้นมีอะไรเจือปนอยู่บ้าง

Where does our piped water come from? When it rains, the rainwater is collected in certain areas which become natural sources, such as rivers or canals. When we need to use the water from these natural sources, we don’t know what contaminants it contains.

เราจึงจัดการน้ำให้เข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือการประปาซึ่งเป็นผู้ควบคุมการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐาน การประปาได้ตัดคลองจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติออกมาเรียกว่าคลองประปาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ จากนั้นน้ำดิบจะเริ่มเข้าสู่ระบบการปรับคุณภาพน้ำโดยผ่านขั้นตอนการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก จากนั้นจึงสูบส่งไปตามท่อเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ

That’s why it comes under the care of the Waterworks Authority, which produced water to ensure that it meets the required standards. The Waterworks Authority makes canals, known as waterworks canals, from the natural water sources to act as raw water. This raw water then starts to enter the purification system. The sediment is removed, the water is filtered, germs are killed and the quality is checked to ensure that it complies with World Health Organization standards. After that it’s pumped into the pipes for distribution.

หลังจากขั้นตอนการผลิตก็เป็นขั้นตอนการใช้ในครัวเรือน บ้านทุกหลังจะมีมิตเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำติดอยู่หน้าบ้านโดยมีวาล์วเปิด-ปิดน้ำซึ่งส่งตรงมาจากการประปา ซึ่งระบบประปาของแต่ละบ้านก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ความต้องการ บางบ้านที่ไม่สูงมากหรือผังบ้านไม่ซับซ้อนนักก็อาจจะต่อท่อน้ำไปใช้โดยตรง แต่หากบ้านไหนต้องการควบคุมน้ำให้น้ำไหลแรงทันใจก็จะต่อท่อจากวาล์วน้ำไปที่ถังพักน้ำก่อน จากนั้นจึงใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำไปใช้ตามห้องต่างๆ สำหรับตึกสูงเช่น คอนโดก็อาจเป็นระบบปั๊มน้ำจากถังพักน้ำชั้นล่างขึ้นไปสู่ถังพักน้ำขนาดใหญ่กว่าที่ชั้นบนสุดแล้วค่อยปล่อยน้ำจากข้างบนลงมาตามห้องต่างๆตามแรงโน้มถ่วงนั่นคือส่วนของการนำน้ำดีเข้าบ้าน

The next stage after production is usage in the home. All houses have a water usage meter outside the home, with a valve to release and shut off the water from the main pipes. The supply system for each house differs according to need. Houses which aren’t particularly tall, or which have a relatively uncomplicated layout, might be directly connected to the mains supply. But where there is a need for the water pressure to be controlled, a pipe will run from the valve to a water tank. After which it is pumped for use in rooms throughout the house. Tall buildings, such as condominiums, often employ a pump to pump water from a ground level storage tank to a tank on the very top floor, after which gravity is used to release the water down the pipes throughout the building. So that’s how water gets into your home.

เมื่อน้ำดีถูกนำมาใช้ก็จะเกิดเป็นน้ำเสียขึ้นและน้ำเสียเหล่านี้ไปไหนหลังจากที่เราใช้ น้ำเสียจะไหลลงท่อระบายน้ำภายในบ้านเพื่อไปรวมกันอยู่ที่ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายแบบได้แก่ บ่อเกอะ บ่อซึมมีลักษณะเป็นถังคอนกรีตสำเร็จรูปทรงกระบอก 2 บ่อต่อกันฝังในดิน บ่อที่

After this water has been used it becomes wastewater. And what happens to that? After we’ve used the water, it flows through drainage pipes in our house to a water treatment tank. There are lots of different ways in which wastewater is treated, depending on the treatment system used in each particular home. These are:

1. รับน้ำมาจากแหล่งน้ำเสียและบำบัดตามธรรมชาติน้ำส่วนที่ล้นจากบ่อเกอะจะเข้าไปในบ่อซึมและกระจายน้ำออกไปตามดินรอบๆเมื่อถึงเวลาที่บ่อเต็มต้องมีการดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกอะออกไปทิ้งด้วย

1- Septic tank – seepage pit. This consists of 2 cylindrical concrete tanks place one on top of the other underground. The first tank receives the water from the wastewater source and treats it using anaerobic digestion. The remaining liquid from the septic tank then drains into the seepage pit, from where it percolates into the surrounding soil. When the tank is full, the waste has to be drawn from the septic tank and disposed of.

2 .ทั้งบำบัดสำเร็จรูปมีระบบย่อยสลายและระบบระบายน้ำในถังดียวกัน สามารถแก้ปัญหาเรื่องสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อออกไปได้และมีท่อต่อตรงออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้เลย น้ำทิ้งจากครัวเรือนส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงแต่น้ำทิ้งบางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อส่งไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นที่รวบรวมน้ำเสียจากที่ต่างๆเข้าสู่กระบวนการกำจัดมวลสารในน้ำ ตะกอนของเสียที่ได้จากการบำบัดถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตร ส่วนน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นก็จะถูกปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อไป

2- Imhoff tank. In this system the waste is digested and processed in a single two-stage tank, which solve the problem of the tank overflowing with waste. From there, a pipe leads directly into the public sewage system. Most of the household’s disposed water will directly enter into the water sources; however, some will go into public drains which lead to the wastewater treatment plant, where wastewater from various sources is collected to remove impurities. The resultant waste is used for agricultural fertilizer, and the treated water is released back into natural water sources.

นั่นคือภาพรวมของระบบประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

That’s an overview of the system for the water we use every day.

ทีนี้เราลองไปดูกันว่าน้ำท่วมมีผลกระทบต่อระบบประปาของเราอย่างไร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำ น้ำท่วมที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆมาเป็นเวลานานพัดพาสิ่งสกปรกติดตัวมามากมาย ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ปนเปื้อนมากกว่าปกติซึ่งเป็นสาเหตุให้การประปาต้องใช้เวลาจัดการกับน้ำนานขึ้นหรือลดปริมาณการผลิตลงเพื่อควบคุมให้สามารถดื่มใช้น้ำได้ตามปกติ

Now let’s take a look at how the floods have affected our piped water supply. Let’s start with the stage of water production. The floodwater that has swept through several provinces over the past weeks has brought a huge amount of waste with it. As a result, the raw water sources from which we draw our supply have become more contaminated than usual. This means the Waterworks Authority has had to spend longer than usual to treat it, and has reduced production in order to ensure that the water we drink is of the required quality.

กรณีน้ำขุ่นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอาจเป็นเพราะการเพิ่มแรงดันน้ำภายในท่อประปาขึ้นจากปกติ ทำให้ตะกอนที่ตกค้างในเส้นท่อหลุดออกมากับน้ำด้วย ส่วนกรณีที่น้ำมีสีเหลืองอาจเพราะมีตะกอนปนเช่นเดียวกับกรณีน้ำขุ่นหรืออาจเป็นเพราะน้ำประปาได้ผ่านการผสมรวมกับวัสดุธรรมชาติบางอย่าง เช่น หญ้าแห้งจนทำให้สีของหญ้ากลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ ซึ่งกรณีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค หากได้กล่นคลอรีนในน้ำสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการรองน้ำและตั้งทิ้งไว้ 30 นาทีหรือจะต้มก่อนดื่มเพื่อความมั่นใจก็ได้เช่นกัน

Murky water is a result of several factors, possibly due to the increased pressure in the water pipes which sweeps out sediment in the pipes with it. A yellow tinge to the water might, like murkiness in the water, be caused by sediment, or might be because the piped water has been mixed with natural contaminants such as hay, which have lent their colour to the water. If this is the case, it isn’t dangerous to drink. If you smell chlorine in the water, it’s easy to get rid of it by filtering the water and leaving it for 30 minutes or by boiling it.

สำหรับบ้านหรือคอนโดที่ใช้ระบบถังพักน้ำต้องตรวจสอบฝาของถังน้ำใต้ดินให้ดีเพราะน้ำที่ท่วมสูงจะทำให้ถังน้ำจมอยู่ใต้น้ำถ้าฝาของถังน้ำไม่สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ น้ำใช้ของบ้านเราก็มีสิทธิ์ที่จะปนเปื้อนควรต่อท่อน้ำตรงจากท่อประปาหน้าบ้านเข้ามาที่ตัวบ้านเลย แม้น้ำอาจจจะไหลเบาลงบ้างแต่ก็ยังแน่ใจว่าไม่ปนเปื้อนจากน้ำท่วม หลายคนเจอปัญหาเรื่องการขับถ่าย

If your house or condominium uses a water tank inspect the lid of the underground tank, as high floodwater will submerge it. If it’s not possible to prevent floodwater from seeping through the lid, you household water might become contaminated. To solve this, install a direct pipe from the mains supply outside you house into your household supply. The pressure might be lower, but at least you can be sure that it’s clean. Lots of people will have problems with sewage.

น้ำท่วมอาจทำให้น้ำจากท่อระบายน้ำไหลเข้ามาเต็มถังบำบัดน้ำเสียและเอ่อย้อนกลับขึ้นไปตามท่อระบายน้ำในบ้าน ส่งผลให้เรากดชักโคลกไม่ลงนั่นเอง วิธีการจัดการคืออุดส้วมและท่อระบายน้ำที่ชั้นล่างไม่ควรใช้ส้วมในช่วงน้ำท่วมเพราะจะเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำในท่ออาจทำให้ของเสียล้นออกมาได้

The floods could cause water from the drainage pipe to flow into the septic tank and then backup into the household water pipes. If that happened, you wouldn’t want to flush the toilet. To solve this, block off the toilet and water pipes on the ground floor, and don’t use the toilet when it’s flooding, as this will increase the pressure in the water pipes and could cause waste to overflow.

สำหรับระบบการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพในภาวะน้ำท่วมน้ำบางส่วนยังคงผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเหมือนเดิม เช่นเดียวกับน้ำส่วนใหญ่ที่ยังคงไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดแต่ปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลบ่ามาในคราวเดียวกันก็เกินจากสภาพปกติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำซึ่งส่งผลต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติมากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะช่วยธรรมชาติได้คือการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของน้ำไว้ให้มากที่สุด

What happens to Bangkok’s sewage treatment system during the flood crisis is some water still go through the treatment system, while most water still go into water sources without any treatment, but the large amount of flood water that flows into the natural water sources at once will definitively have negative effects on them. To help nature, we all have to work together to ensure that our water is as clean as possible.

มาถึงตรงนี้แล้วหากใครยังกังวลเรื่องน้ำดื่ม-น้ำใช้หรือไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำก็สามารถศึกษาวิธีการผลิตน้ำดื่ม –น้ำใช้เพิ่มเติมซึ่งเราได้รวบรวมกรรมวิธีต่างๆเอาไว้ให้ในลิงค์ด้านล่าง ลองศึกษาและหาวัสดุที่ต้องใช้มาทดลองกันดูนะครับ

If you’re still worried about your household water or are unsure of its quality, click on the links below to learn how to produce your own clean water. Have a look at the materials you’ll need and have a go!

ตอนต่อไปเราจะพาไปรู้จักปัญหาน้ำเสียให้มากขึ้นทั้งที่มาของน้ำเสียและวิธีการบำบัดรวมถึงคำถามที่ทุกคนคาใจที่สุดว่า อีเอม บอลส์ บำบัดน้ำเสียได้จริงรึเปล่า


In the next episode we’ll show you more about wastewater – where it comes from and how to treat it, including the question that’s on everyone’s lips: can EM balls really treat wastewater?


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.