Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video (Transcription of the Thai narration and English translation can be found below the video clip)
 
 

รู้สู้ flood ตอนที่ 4 เตรียมใจสู้ พร้อมอยู่กับน้ำ 

Episode 4: How to start dealing with the floods (when the water comes)

(Transcription prepared by Everyday Thai language school)

สำหรับใครที่เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมไว้อย่างดีแล้วก็ยังอาจจะกังวลว่าถ้าน้ำมาจริงๆจะรับมือไหวหรือเปล่า

Even if you’re well prepared to cope with a food, you might still be worrying whether you’ll be able to deal with it in time.

ถ้าคุณกังวลอยู่ลองติดตามข้อมูลข่าวสารและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง 3 สิ่งที่ต้องสังเกตคือ


If you’re worried, follow the latest news and make another assessment of your situation. Take note of 3 things.

1. ระดับน้ำให้พิจารณาระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ใกล้เคียง


First, look at the level of the water rapidly rising in nearby areas.

2 คือสุขภาพของคนในพื้นที่ เด็ก ผู้ป่วย คนชราอาจอยู่อาศัยในภาวะน้ำท่วมได้ยากกว่า ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ

Second, think of the health of your family. Children, ill people and the elderly might struggle more than healthy people in the floods.

3.คือความพร้อมที่เตรียมไว้ทั้งเรื่องความเป็นอยู่หากน้ำมาและการปกป้องทรัพย์สินมีค่ากรณีที่คุณจะอพยพ

Third, take stock of your preparations, both in terms of how you’ll live when the water comes, and how you’ll protect your property if you have to evacuate.

ลองพิจารณาทั้งสามสิ่งตามสภาพการณ์ของคุณเองเพราะสุดท้ายการตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่เป็นของแต่ละครอบครัวซึ่งมีปัจจัยต่างกัน แต่หากคุณยังไม่มั่นใจอีกว่าถ้าไม่อพยพจะอยู่ได้ไหม เราไปลองดูวิธีการอยู่กับน้ำกันดูครับ

Take a look at all 3 things in the light of your own situation. At the end of the day, the decision to evacuate or not depends on the particular factors facing your own family. But if you’re not yet sure what you’ll do if you decide to stay put, take a look at these ways to survive with the water.

1. ความปลอดภัยในบ้าน ไฟฟ้าเป็นสิ่งแรกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้เราต้องมีสติและจัดการกับมันอย่างระมัดระวัง ควรสับคัทเอาท์ตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้านถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเปียกและสัมผัสกับน้ำห้ามแตะต้องทุกสิ่งที่อาจมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น สวิทซ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หากมิตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ต่ำหรือใกล้ระดับน้ำควรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาช่วยจัดการให้ บ้านไหนที่มีแก๊สควรปิดให้เรีบยร้อย หากได้กลิ่นแก๊สเมื่อไหร่เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท อย่าจุดไฟหรือทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดประกายจัดการทางเดินไปยังบ้านให้เรียบร้อยระหว่างทางอาจมีอันตรายจากเศษแก้ว ตะปู ของแหลมอื่นๆรวมถึงโคลนลื่นที่มากับน้ำ


1. Safety in the home. The electric supply is the first thing you need to think of, as it can be fatal. Use your common sense, and take the utmost precaution in dealing with it. Switch off the cut-out switch for your household electrical supply. If any part of you is wet or in contact with water, don’t touch anything which might have an electric current flowing through it, such as a witch or electric equipment. If your electric meter is low down or near the water level, inform an official from the Electricity Authority so that they can deal with it. If your house uses gas, make sure you turn it off. If you can smell gas open your windows to ventilate your house, and make sure you don’t light a match or anything that could cause a spark. Make sure that the places where you walk in your house are free of broken glasses, nails, other sharp objects and slippery mud which might be brought in with the water.

2. การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้าน น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยามน้ำท่วม หากน้ำประปายังใช้งานได้ควรหาภาชนะสำรองไว้แต่น้ำที่จะนำมาใช้ในภาวะน้ำท่วมนั้นปนเปื้อนได้ง่ายจึงควรตรวจเช็คคุณภาพน้ำทุกครั้งก่อนใช้ หากพบว่าน้ำไม่สะอาดต้องต้มหรือกรองให้สะอาดอย่างถูกต้อง หากจะทำอาหารในบ้านไม่ควรใช้เตามีควันและต้องมั่นใจว่าดับเรียบร้อย หลังใช้ เมื่อมีขยะอย่าทิ้งลงน้ำโดยตรงเพราะจะยิ่งก่อให้เกิดเชื้อโรค ให้ทิ้งลงถุงดำและผูกปากถุงให้มิดชิด ไม่ควรขับถ่ายลงน้ำหากส้วมใช้งานไม่ได้ควรถ่ายลงถุงพลาสติกและใส่ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค ระมัดระวังเด็กๆเป็นพิเศษจากอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์มีพิษที่อาจมาพร้อมน้ำ เตรียมแบตเตอร์รี่สำรองสำหรับโทรศัพท์ให้พร้อมใช้ให้น้อยที่สุด เพื่อเก็บแบตไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน อย่าปล่อยให้สมาชิกครอบครัวเสียสุขภาพจิต ควรหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความตรึงเครียดด้วย

2. Daily life in your home. Access to fresh water is vital when it floods. If you can still get piped water from your taps, make sure you’ve got some stored. But remember that the water you use when it floods can easily get contaminated. Make sure you check it before use, and boil or filter if it isn’t clean. If you’re going to cook at home, don’t use a stove that causes smoke, and take care to turn if off after use. Don’t throw any rubbish directly into the water, as you’ll add to the risk of disease. Place all your rubbish in a black sack, and seal the top firmly. Don’t defecate in the water either. If you can’t use your toilet, defecate into a plastic bag, and use lime to kill the germs. Take special care to protect children from any danger, such as venomous creature which might arrive with the floodwater. Get in some spare batteries for your phone, and make sure you use your phone as little as possible so that you’ve got enough battery power left for an emergency. Don’t let any member of your family suffer mental health problems. Prepare activities which help relieve the stress.

3. ความปลอดภัยเมื่อต้องออกจากบ้านหากมีความจำเป็นที่ต้องออกจากบ้านควรแต่งกายให้มิดชิด ใส่กางเกงขายาว รองเท้าบูทหากไม่มีสามารถใส่ถุงพลาสติกแทนได้ ไม่ควรเดินทางตามเส้นทางน้ำไหลเพราะความสูงของน้ำแค่ 15 เซนติเมตรก็ทำให้เสียหลักได้ควรพกไม้ขนาดยาวติดตัวเพราะระหว่างทางอาจมีพื้นเป็นหลุมอยู่ใต้น้ำไม้จะช่วยเป็นที่นำทางได้ดีและยังสามารถใช้จัดการกับสัตว์ที่จะเข้ามาด้วยควรอยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้า สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆบนท้องถนนที่สุดหากพบเห็นว่ามีจุดใดชำรุดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ถ้าต้องออกจากบ้านในกรณีที่น้ำท่วมสูง 2 สิ่งที่ควรมีอย่างยิ่งคือสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยและพกนกหวีดในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ

3. Keeping safe when you have to leave your home. If you have to leave your home, make sure your clothing covers as much as possible, wear trousers and boots, and if you haven’t got any, just use plastic bags instead. Don’t walk where the water is flowing, because even 15cm of water can knock you over. Take a long stick with you, as along the way there might be potholes under the water. Your stick will help guide the way, and will help you fend off any creature that come near you too. Keep well away from electricity poles, electric wires and all electric equipment on the road. If you see anything that’s broken, inform and official immediately. If you have to leave the house when the floodwater is high, the two thing that are absolutely essential are a life jacket to keep you safe and a whistle in case you need assistance.

4. การดูแลสุขภาพและโรคที่มาพร้อมน้ำท่วม ไม่ควรกินอาหารดิบทุกชนิดหรือทำให้สุกก่อนบริโภคทุกครั้ง หากเป็นอาหารกระป๋องให้ดูที่กระป๋องไม่บุ ไม่เป็นสนิมและไม่หมดอายุเพราะอาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง หากมีอาการควรหาช่องทางไปรักษา ห้ามถ่ายลงน้ำเด็ดขาดเพราะเชื้อโรคจะแพร่กระจาย จำไว้เสมอว่าน้ำอาจมีเชื้อโรค ให้ระวังน้ำเข้าตา เข้าแผลไม่ควรแช่น้ำเป็นเวลานานควรล้างมือล้างเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำ เพราะเชื้อโรคในน้ำอาจเป็นที่มาของโรคฉี่หนู น้ำกัดเท้า ผื่นคันช่วงน้ำท่วมยุงจะเยอะกว่าปกติควรมียากันยุงไว้ป้องกัน ล้างมือให้สะอาดป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียอาจนำมาสู่โรคตาแดง ควรดูแลตัวเองด้วยการทานยา

. Keeping healthy and waterborne diseases. Don’t eat any raw food. Make sure you heat food through or cook it thoroughly before eating. If you’re eating canned food make sure the can isn’t dented, rusty or past its expiry date. If you get diarrhea find somewhere you can be looked after, and don’t under any circumstances defecate in the water, as that will spread the germs. Always remember that water might be full of germs. Take care that water doesn’t enter your eyes or any wounds. Always wash your hands and feet after wading through the water. Otherwise, you could be attacked by plenty of diseases coming with the water such as leptospirosis, athlete’s foot and eczema. Remember that there will be more mosquitoes than usual when it floods, so spray yourself with repellent. To protect your eyes from infection, do wash your hands properly. If you’ve got a chronic illness, make sure you take your medication on time.

นั่นคือตัวอย่างคร่าวๆของการอยู่กับน้ำ ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกอ่านได้ที่ลิงค์ที่เรารวบรวมไว้ด้านล่างนะครับ

These are just some rough ideas of how to live with the water. For more information, click on the links we’ve given below.

แม้ว่าเราจะอยู่กับน้ำได้แล้วแต่ก็ยังต้องตรวจจุดรั่วซึมตามบ้านทุกวันว่ามีเพิ่มเติมจากของเก่าหรือเปล่า

Even though it’s possible to live with water, look for any places where your house might be leaking, and take a note of whether there are more leakage points than before.

ติดตามข่าวสารเท่าที่ทำได้ ดูเส้นทางไปโรงพยาบาลหรือศูนย์อพยพใกล้เคียงระหว่างรอน้ำลดหรือรอความช่วยเหลือ หากระวังตัวเป็นผู้ประสบภัยที่ดี เราก็จะผ่านน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีพร้อมๆกันครับ

Make sure you follow the latest news on the situation and that you know the routes to the nearest hospital and evacuation centre. When you’re waiting for the water to recede or waiting for assistance, make sure you’re a good victim. That way we can all get through this together.

ตอนหน้าใครที่ประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าควรจะอพยพ เราไปดูกันครับว่าเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพอย่างไร

If you decide to evacuate, take a look at the next episode, where we’ll talk about how to prepare for evacuation.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.