Everyday Thai language School - Learn Thai in Bangkok

Learn to read Thai - High intermediate level - Lesson 8 - Document 5 : สัมภาษณ์ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - Gap-fill exercise


Enter (or copy/paste) your answers in the gaps. When you have entered all the answers, click on the "Check" button.
   ขยายตัว      ความกังวล      ดูแล      ทิศทาง      ปรับเปลี่ยน      ผู้สื่อข่าว      รองนายกฯ      รอดู      รัฐบาล      สถานการณ์   
: รัฐบาลจำเป็นต้องแนวทางการจัดทำงบประมาณจากปัจจุบัน
ที่ขาดดุลในระยะยาวหรือไม่
: ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจกำหนดแต่อย่างใด เพราะต้อง
ผลการจัดเก็บรายได้ของในปี 2551 ก่อน รวมถึงเศรษฐกิจไทย
ในครึ่งปีหลัง หากรัฐบาลสามารถเศรษฐกิจให้ได้ดีและเก็บรายได้ได้มากขึ้น
จนพ้นจากว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวและตกต่ำไปได้ ความจำเป็นที่ต้องทำ
งบขาดดุลสูงถึง 3% ของจีดีพีก็คงไม่จำเป็น