Everyday Thai language School - Learn Thai in Bangkok

Learn to read Thai - High intermediate level - Lesson 8 - Document 4 : สัมภาษณ์ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - Gap-fill exercise

Enter (or copy/paste) your answers in the gaps. When you have entered all the answers, click on the "Check" button.
   การประชุม      ขณะนี้      คาดการณ์      ตัดสินใจ      ทิศทาง      ประเมิน      ปัจจัย      ภายนอก      หรือ      เศรษฐกิจ   
ไม่อยากพูดว่า ดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร เพราะจะต้องตัดสินใจกัน
ในกนง. (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) ซึ่งจะมีในวันที่ 27 สิงหาคมนี้
ซึ่งคณะกรรมการจะว่าเงินเฟ้อที่ลดลงจะเป็นแนวโน้มต่อไปไม่
การเจริญเติบโตของจะเป็นอย่างไร เงินเฟ้อที่จะเท่าใด โดยต้องดู
ทั้งปัจจัยและภายใน ซึ่งต้องดูทั้งหมดก่อนที่ กนง.จะว่าดอกเบี้ย ควรจะเป็นเท่าใด