Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 9 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l91.mp3

บอกทาง

bɔ̀ɔk-taang
to indicate the way, to give directions

l92.mp3

ตรงไป

dtrong-bpai
go straight

l93.mp3

ตรงข้าม

dtrong-kâam
opposite

l94.mp3

ไกล

glai
far

l95.mp3

ใกล้

glâi
near

l96.mp3

ข้าม

kâam
to cross

l97.mp3

เลี้ยวกลับ

liáw glàp
u turn

l98.mp3

เลี้ยวซ้าย

liáw sáay
turn left

l99.mp3

เลี้ยวขวา

liáw kwǎa
turn right

l910.mp3

เมตร

méet
meter

l911.mp3

ใน

nai
in

l912.mp3

สี่แยก

siì-yɛ̂ɛk
4 ways intersection

l913.mp3

สามแยก

sǎam-yɛ̂ɛk
3 ways intersection

l914.mp3

สะพานลอย

sà-paan-lɔɔy
footbridge

l915.mp3

สถานี

sa-tǎa-nii
station

l916.mp3

ซอย

sɔɔy
small street

l917.mp3

ทางขวามือ

taang kwǎa mʉʉ
on the right (hand) side

l918.mp3

ทางม้าลาย

taang máalaay
zebra crossing

l919.mp3

ทางซ้ายมือ

taang sáay mʉʉ
on the left (hand) side

l920.mp3

ถนน

ta-nǒn
road, avenue

l921.mp3

เป็นยังไง?

bpen yang-ngai?
what's up? / how is it?

l922.mp3

ประมาณ

bprà-maan
about, aproximately

l923.mp3

ช่วย

chûay
to help

l924.mp3

ต้อง

dtɔ̂ɔng
must

l925.mp3

ฟังดูน่าสนใจ

fang duu nâa-sǒn-jai
it sounds interesting

l926.mp3

กิน

gin
to eat (informal)

l927.mp3

กลัว

glua
afraid

l928.mp3

ก็ได้

gɔ̂ dâi
can (possible)

l929.mp3

จาก + location

jàak + location
from + location

l930.mp3

จน

jon
until

l931.mp3

ขึ้น

kʉ̂n
to get on, to get in

l932.mp3

ลง

long
to get off, to get out

l933.mp3

ลอง + v. + ดู

lɔɔng ... (duu )
to try to ...

l934.mp3

แพง

pɛɛng
expensive

l935.mp3

แผนที่

pɛ̌ɛn-tiî
map

l936.mp3

รถติด

rót dtìt
traffic jam

l937.mp3

หรือ...ก็ได้

... rʉ̌ʉ ... gɔ̂ dâi
either ... or ...

l938.mp3

สิ

sì
particle often used to transform a normal sentence into an order, a command

l939.mp3

ถ้างั้น

tâa ngán
in that case

l940.mp3

ยังไง

yang-ngai
how?

l941.mp3

รถ / รถยนต์

rót / rót-yon
car

l942.mp3

รถแท็กซี่

rót-tɛ́ksiî
taxi

l943.mp3

รถไฟ

rót-fai
train

l944.mp3

รถไฟฟ้า

rót-fai-faá
sky train

l945.mp3

รถไฟฟ้าใต้ดิน

rót-fai-dtâi-din
subway

l946.mp3

เรือ

rʉa
boat / ship