Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 9 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
to indicate the way, to give directions

l91.mp3

บอกทาง

bɔ̀ɔk-taang
go straight
l92.mp3

ตรงไป

dtrong-bpai
opposite
l93.mp3

ตรงข้าม

dtrong-kâam
far
l94.mp3

ไกล

glai
near
l95.mp3

ใกล้

glâi
to cross
l96.mp3

ข้าม

kâam
u turn
l97.mp3

เลี้ยวกลับ

liáw glàp
turn left
l98.mp3

เลี้ยวซ้าย

liáw sáay
turn right
l99.mp3

เลี้ยวขวา

liáw kwǎa
meter
l910.mp3

เมตร

méet
in
l911.mp3

ใน

nai
4 ways intersection
l912.mp3

สี่แยก

siì-yɛ̂ɛk
3 ways intersection
l913.mp3

สามแยก

sǎam-yɛ̂ɛk
footbridge
l914.mp3

สะพานลอย

sà-paan-lɔɔy
station
l915.mp3

สถานี

sa-tǎa-nii
small street
l916.mp3

ซอย

sɔɔy
on the right (hand) side
l917.mp3

ทางขวามือ

taang kwǎa mʉʉ
zebra crossing
l918.mp3

ทางม้าลาย

taang máalaay
on the left (hand) side
l919.mp3

ทางซ้ายมือ

taang sáay mʉʉ
road, avenue
l920.mp3

ถนน

ta-nǒn
what's up? / how is it?
l921.mp3

เป็นยังไง?

bpen yang-ngai?
about, aproximately
l922.mp3

ประมาณ

bprà-maan
to help
l923.mp3

ช่วย

chûay
must
l924.mp3

ต้อง

dtɔ̂ɔng
it sounds interesting
l925.mp3

ฟังดูน่าสนใจ

fang duu nâa-sǒn-jai
to eat (informal)
l926.mp3

กิน

gin
afraid
l927.mp3

กลัว

glua
can (possible)
l928.mp3

ก็ได้

gɔ̂ dâi
from + location
l929.mp3

จาก + location

jàak + location
until
l930.mp3

จน

jon
to get on, to get in
l931.mp3

ขึ้น

kʉ̂n
to get off, to get out
l932.mp3

ลง

long
to try to ...
l933.mp3

ลอง + v. + ดู

lɔɔng ... (duu )
expensive
l934.mp3

แพง

pɛɛng
map
l935.mp3

แผนที่

pɛ̌ɛn-tiî
traffic jam
l936.mp3

รถติด

rót dtìt
either ... or ...
l937.mp3

หรือ...ก็ได้

... rʉ̌ʉ ... gɔ̂ dâi
particle often used to transform a normal sentence into an order, a command
l938.mp3

สิ

sì
in that case
l939.mp3

ถ้างั้น

tâa ngán
how?
l940.mp3

ยังไง

yang-ngai
car
l941.mp3

รถ / รถยนต์

rót / rót-yon
taxi
l942.mp3

รถแท็กซี่

rót-tɛ́ksiî
train
l943.mp3

รถไฟ

rót-fai
sky train
l944.mp3

รถไฟฟ้า

rót-fai-faá
subway
l945.mp3

รถไฟฟ้าใต้ดิน

rót-fai-dtâi-din
boat / ship
l946.mp3

เรือ

rʉa