Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 8 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l81.mp3

อาทิตย์

aa-tít
week

l82.mp3

ชีวิต

chii-wít
life

l83.mp3

ชั่วโมง

chûa-moong
hour

l84.mp3

ตลอด

dtalɔ̀ɔt
all the time

l85.mp3

ตลอดชีวิต

dtalɔ̀ɔt chii-wít
for life, lifelong

l86.mp3

ตอน

dtɔɔn
at(time )

l87.mp3

ตอนบ่าย

dtɔɔn bàay
in the afternoon

l88.mp3

ตอนเช้า

dtɔɔn cháo
in the morning

l89.mp3

ตอนเช้ามืด

dtɔɔn cháo mʉ̂ʉt
early morning

l810.mp3

ตอนดึก

dtɔɔn dʉ̀k
late at night

l811.mp3

ตอนกลางคืน

dtɔɔn glaang-kʉʉn
night time

l812.mp3

ตอนกลางวัน

dtɔɔn glaang-wan
day time

l813.mp3

ตอนค่ำ

dtɔɔn kâm
late evening

l814.mp3

ตอนสาย

dtɔɔn sǎay
late morning

l815.mp3

ตอนเย็น

dtɔɔn yen
in the evening

l816.mp3

กี่

giì
how many

l817.mp3

(... )กี่โมง?

(... )giì moong?
what time(... )? / what time is it ?

l818.mp3

อีก ...

iìk ...
in ... time

l819.mp3

ครึ่ง

krʉ̂ng
half

l820.mp3

เมื่อ...ก่อน / ... + ที่แล้ว

mʉ̂a ... gɔ̀ɔn / ... tiî lɛ́ɛw
... ago

l821.mp3

นาฬิกา

naalígaa
clock / O'clock(official time )

l822.mp3

นานเท่าไหร่

naan tâorài
how long

l823.mp3

นาที

naa-tii
minute

l824.mp3

เที่ยง

tiâng
noon

l825.mp3

เที่ยงคืน

tiâng-kʉʉn
midnight

l826.mp3

วัน

wan
day

l827.mp3

วันนี้

wan-nií
today

l828.mp3

พรุ่งนี้

(wan) -prûng-nií
tomorrow

l829.mp3

เมื่อวานนี้

mʉ̂a-waan-nií
yesterday

l830.mp3

เมื่อวานซืนนี้

mʉ̂a-waan-sʉʉn-nií
the day before yesterday

l831.mp3

เช้านี้

cháo-nií
this morning

l832.mp3

บ่ายนี้

bàay-nií
this afternoon

l833.mp3

เย็นนี้

yen-nií
this evening

l834.mp3

คืนนี้

kʉʉn-nií
tonight

l835.mp3

เช้าวานนี้

cháo-waan-nií
yesterday morning

l836.mp3

บ่ายวานนี้

bàay-waan-nií
yesterday afternoon

l837.mp3

เย็นวานนี้

yen-waan-nií
yesterday evening

l838.mp3

คืนวันนี้

kʉʉn-waan-nií
yesterday night

l839.mp3

พรุ่งนี้เช้า

prûng-nií cháo
tomorrow morning

l840.mp3

พรุ่งนี้บ่าย

prûng-nií bàay
tomorrow afternoon

l841.mp3

พรุ่งนี้เย็น

prûng-nií yen
tomorrow evening

l842.mp3

คืนพรุ่งนี้

kʉʉn prûng-nií
tomorrow night

l843.mp3

ตีหนึ่ง

dtii 1
1 AM

l844.mp3

ตีสอง

dtii 2
2 AM

l845.mp3

ตีสาม

dtii 3
3 AM

l846.mp3

ตีสี่

dtii 4
4 AM

l847.mp3

ตีห้า

dtii 5
5 AM

l848.mp3

หกโมงเช้า

6 moong cháo
6 AM

l849.mp3

เจ็ดโมงเช้า

7 moong cháo
7 AM

l850.mp3

แปดโมงเช้า

8 moong cháo
8 AM

l851.mp3

เก้าโมงเช้า

9 moong cháo
9 AM

l852.mp3

สิบโมงเช้า

10 moong cháo
10 AM

l853.mp3

สิบเอ็ดโมงเช้า

11 moong cháo
11 AM

l854.mp3

เที่ยง

tiâng
12 PM

l855.mp3

บ่ายหนึ่งโมง

bàay 1 moong
1 PM

l856.mp3

บ่ายสองโมง

bàay 2 moong
2 PM

l857.mp3

บ่ายสามโมง

bàay 3 moong
3 PM

l858.mp3

บ่ายสี่โมง / สี่โมงเย็น

bàay 4 moong / 4 moong yen
4 PM

l859.mp3

ห้าโมงเย็น

5 moong yen
5 PM

l860.mp3

หกโมงเย็น

6 moong yen
6 PM

l861.mp3

หนึ่งทุ่ม

1 tûm
7 PM

l862.mp3

สองทุ่ม

2 tûm
8 PM

l863.mp3

สามทุ่ม

3 tûm
9 PM

l864.mp3

สี่ทุ่ม

4 tûm
10 PM

l865.mp3

ห้าทุ่ม

5 tûm
11 PM

l866.mp3

เที่ยงคืน

tiâng kʉʉn
12 AM