Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 8 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
week
l81.mp3

อาทิตย์

aa-tít
life
l82.mp3

ชีวิต

chii-wít
hour
l83.mp3

ชั่วโมง

chûa-moong
all the time
l84.mp3

ตลอด

dtalɔ̀ɔt
for life, lifelong
l85.mp3

ตลอดชีวิต

dtalɔ̀ɔt chii-wít
at(time )
l86.mp3

ตอน

dtɔɔn
in the afternoon
l87.mp3

ตอนบ่าย

dtɔɔn bàay
in the morning
l88.mp3

ตอนเช้า

dtɔɔn cháo
early morning
l89.mp3

ตอนเช้ามืด

dtɔɔn cháo mʉ̂ʉt
late at night
l810.mp3

ตอนดึก

dtɔɔn dʉ̀k
night time
l811.mp3

ตอนกลางคืน

dtɔɔn glaang-kʉʉn
day time
l812.mp3

ตอนกลางวัน

dtɔɔn glaang-wan
late evening
l813.mp3

ตอนค่ำ

dtɔɔn kâm
late morning
l814.mp3

ตอนสาย

dtɔɔn sǎay
in the evening
l815.mp3

ตอนเย็น

dtɔɔn yen
how many
l816.mp3

กี่

giì
what time(... )? / what time is it ?
l817.mp3

(... )กี่โมง?

(... )giì moong?
in ... time
l818.mp3

อีก ...

iìk ...
half
l819.mp3

ครึ่ง

krʉ̂ng
... ago
l820.mp3

เมื่อ...ก่อน / ... + ที่แล้ว

mʉ̂a ... gɔ̀ɔn / ... tiî lɛ́ɛw
clock / O'clock(official time )
l821.mp3

นาฬิกา

naalígaa
how long
l822.mp3

นานเท่าไหร่

naan tâorài
minute
l823.mp3

นาที

naa-tii
noon
l824.mp3

เที่ยง

tiâng
midnight
l825.mp3

เที่ยงคืน

tiâng-kʉʉn
day
l826.mp3

วัน

wan
today
l827.mp3

วันนี้

wan-nií
tomorrow
l828.mp3

พรุ่งนี้

(wan) -prûng-nií
yesterday
l829.mp3

เมื่อวานนี้

mʉ̂a-waan-nií
the day before yesterday
l830.mp3

เมื่อวานซืนนี้

mʉ̂a-waan-sʉʉn-nií
this morning
l831.mp3

เช้านี้

cháo-nií
this afternoon
l832.mp3

บ่ายนี้

bàay-nií
this evening
l833.mp3

เย็นนี้

yen-nií
tonight
l834.mp3

คืนนี้

kʉʉn-nií
yesterday morning
l835.mp3

เช้าวานนี้

cháo-waan-nií
yesterday afternoon
l836.mp3

บ่ายวานนี้

bàay-waan-nií
yesterday evening
l837.mp3

เย็นวานนี้

yen-waan-nií
yesterday night
l838.mp3

คืนวันนี้

kʉʉn-waan-nií
tomorrow morning
l839.mp3

พรุ่งนี้เช้า

prûng-nií cháo
tomorrow afternoon
l840.mp3

พรุ่งนี้บ่าย

prûng-nií bàay
tomorrow evening
l841.mp3

พรุ่งนี้เย็น

prûng-nií yen
tomorrow night
l842.mp3

คืนพรุ่งนี้

kʉʉn prûng-nií
1 AM
l843.mp3

ตีหนึ่ง

dtii 1
2 AM
l844.mp3

ตีสอง

dtii 2
3 AM
l845.mp3

ตีสาม

dtii 3
4 AM
l846.mp3

ตีสี่

dtii 4
5 AM
l847.mp3

ตีห้า

dtii 5
6 AM
l848.mp3

หกโมงเช้า

6 moong cháo
7 AM
l849.mp3

เจ็ดโมงเช้า

7 moong cháo
8 AM
l850.mp3

แปดโมงเช้า

8 moong cháo
9 AM
l851.mp3

เก้าโมงเช้า

9 moong cháo
10 AM
l852.mp3

สิบโมงเช้า

10 moong cháo
11 AM
l853.mp3

สิบเอ็ดโมงเช้า

11 moong cháo
12 PM
l854.mp3

เที่ยง

tiâng
1 PM
l855.mp3

บ่ายหนึ่งโมง

bàay 1 moong
2 PM
l856.mp3

บ่ายสองโมง

bàay 2 moong
3 PM
l857.mp3

บ่ายสามโมง

bàay 3 moong
4 PM
l858.mp3

บ่ายสี่โมง / สี่โมงเย็น

bàay 4 moong / 4 moong yen
5 PM
l859.mp3

ห้าโมงเย็น

5 moong yen
6 PM
l860.mp3

หกโมงเย็น

6 moong yen
7 PM
l861.mp3

หนึ่งทุ่ม

1 tûm
8 PM
l862.mp3

สองทุ่ม

2 tûm
9 PM
l863.mp3

สามทุ่ม

3 tûm
10 PM
l864.mp3

สี่ทุ่ม

4 tûm
11 PM
l865.mp3

ห้าทุ่ม

5 tûm
12 AM
l866.mp3

เที่ยงคืน

tiâng kʉʉn