Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 7 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l71.mp3

อ่าน

àan
to read

l72.mp3

อาหารเช้า

aahǎan-cháo
breakfast

l73.mp3

อาหารเที่ยง

aahǎan-tiâng
lunch

l74.mp3

อาหารเย็น

aahǎan-yen
dinner

l75.mp3

อาบน้ำ

àap-nám
to take a shower, to take a bath

l76.mp3

บ้าน

bâan
house

l77.mp3

บริษัท

bɔɔrisàt
company

l78.mp3

ปลุก

bplùk
to wake up

l79.mp3

ประจำวัน

bpràjam-wan
daily

l710.mp3

แปรง

bprɛɛng
to brush

l711.mp3

ดู

duu
to watch, to look at

l712.mp3

ตั้งแต่

dtâng-dtɛ̀ɛ
since, from

l713.mp3

แต่งตัว

dtɛ̀ɛng-dtua
to get dressed

l714.mp3

ตื่นนอน

dtʉ̀ʉn-nɔɔn
to get up

l715.mp3

ฟัน

fan
tooth

l716.mp3

ฟัง

fang
to listen

l717.mp3

กิจวัตร

gìtja-wát
activity

l718.mp3

กลับ

glàp
to return, to turn back

l719.mp3

ให้

hâi
for

l720.mp3

ห้องนอน

hɔ̂ɔng-nɔɔn
bedroom

l721.mp3

จึง

jʉng
therefore, so

l722.mp3

ครอบครัว

krɔ̂ɔp-krua
family

l723.mp3

แล้วก็

lɛ́ɛw gɔ̂
and then

l724.mp3

ลูก

lûuk
child

l725.mp3

ลูกชาย

lûuk-chaay
son

l726.mp3

ลูกสาว

lûuk-sǎaw
daughter

l7127.mp3

หนังสือ

nǎng-sʉ̌ʉ
book

l728.mp3

นอน

nɔɔn
to sleep

l729.mp3

นอนหลับ

nɔɔn làp
to fall asleep

l730.mp3

งาน

ngaan
work

l731.mp3

ง่วง

ngûang
sleepy

l732.mp3

พา

paa
to take/ to bring(someone )

l733.mp3

ร้านอาหาร

ráan aahǎan
restaurant

l734.mp3

โรงเรียน

roong-rian
school

l735.mp3

ทาน

taan
to eat(formal )

l736.mp3

ทำ

tam
to do

l737.mp3

ทำงาน

tam-ngaan
to work

l738.mp3

ทีวี

tii-wii
TV

l739.mp3

ถึง

tʉ̌ng
to , until