Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 7 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
to read
l71.mp3

อ่าน

àan
breakfast
l72.mp3

อาหารเช้า

aahǎan-cháo
lunch
l73.mp3

อาหารเที่ยง

aahǎan-tiâng
dinner
l74.mp3

อาหารเย็น

aahǎan-yen
to take a shower, to take a bath
l75.mp3

อาบน้ำ

àap-nám
house
l76.mp3

บ้าน

bâan
company
l77.mp3

บริษัท

bɔɔrisàt
to wake up
l78.mp3

ปลุก

bplùk
daily
l79.mp3

ประจำวัน

bpràjam-wan
to brush
l710.mp3

แปรง

bprɛɛng
to watch, to look at
l711.mp3

ดู

duu
since, from
l712.mp3

ตั้งแต่

dtâng-dtɛ̀ɛ
to get dressed
l713.mp3

แต่งตัว

dtɛ̀ɛng-dtua
to get up
l714.mp3

ตื่นนอน

dtʉ̀ʉn-nɔɔn
tooth
l715.mp3

ฟัน

fan
to listen
l716.mp3

ฟัง

fang
activity
l717.mp3

กิจวัตร

gìtja-wát
to return, to turn back
l718.mp3

กลับ

glàp
for
l719.mp3

ให้

hâi
bedroom
l720.mp3

ห้องนอน

hɔ̂ɔng-nɔɔn
therefore, so
l721.mp3

จึง

jʉng
family
l722.mp3

ครอบครัว

krɔ̂ɔp-krua
and then
l723.mp3

แล้วก็

lɛ́ɛw gɔ̂
child
l724.mp3

ลูก

lûuk
son
l725.mp3

ลูกชาย

lûuk-chaay
daughter
l726.mp3

ลูกสาว

lûuk-sǎaw
book
l7127.mp3

หนังสือ

nǎng-sʉ̌ʉ
to sleep
l728.mp3

นอน

nɔɔn
to fall asleep
l729.mp3

นอนหลับ

nɔɔn làp
work
l730.mp3

งาน

ngaan
sleepy
l731.mp3

ง่วง

ngûang
to take/ to bring(someone )
l732.mp3

พา

paa
restaurant
l733.mp3

ร้านอาหาร

ráan aahǎan
school
l734.mp3

โรงเรียน

roong-rian
to eat(formal )
l735.mp3

ทาน

taan
to do
l736.mp3

ทำ

tam
to work
l737.mp3

ทำงาน

tam-ngaan
TV
l738.mp3

ทีวี

tii-wii
to , until
l739.mp3

ถึง

tʉ̌ng