Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 6 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
food
l61.mp3

อาหาร

aahǎan
delicious
l62.mp3

อร่อย

arɔ̀ɔy
beer
l63.mp3

เบียร์

bia
to tell
l64.mp3

บอก

bɔ̀ɔk
check bill
l65.mp3

เช็คบิล / เก็บเงิน / คิดเงิน

chék bin / gèp ngəən / kít ngəən
to invite
l66.mp3

เชิญ

chəən
hour
l67.mp3

ชั่วโมง

chûa-moong
also, as well
l68.mp3

ด้วย

dûay
to drink
l69.mp3

ดื่ม

dʉ̀ʉm
table
l610.mp3

โต๊ะ

dtó
oneself
l611.mp3

เอง

eeng
to be + V. + ing
l612.mp3

กำลัง + V.

gamlang + V.
with
l613.mp3

กับ

gàp
glass
l614.mp3

แก้ว

gɛ̂ɛw
also / then
l615.mp3

ก็

gɔ̂
another, more, again
l616.mp3

อีก

iìk
during, while
l617.mp3

ขณะที่

ka-nà(tiî )
to ask for, to request
l618.mp3

ขอ

kɔ̌ɔ
to excuse, to apologize
l619.mp3

ขอโทษ

kɔ̌ɔ-tôot
drink
l620.mp3

เครื่องดื่ม

krʉ̂ang-dʉ̀ʉm
bottle
l621.mp3

ขวด

kùat
to chat, to talk
l622.mp3

คุย

kuy
tonight
l623.mp3

คืนนี้

kʉʉn-nií
alcohol, liquor
l624.mp3

เหล้า

lâo
and
l625.mp3

และ

lɛ́
and then
l626.mp3

แล้ว

lɛ́ɛw
to treat(with a meal, etc. )
l627.mp3

เลี้ยง

liáng
to try
l628.mp3

ลอง

lɔɔng
new
l629.mp3

ใหม่

mài
drunk, intoxicated with motion sickness
l630.mp3

เมา

mao
menu
l631.mp3

เมนู

mee-nuu
ahead / next
l632.mp3

หน้า

nâa
particle used at the end of polite request
l633.mp3

หน่อย

nɔ̀ɔy
occasion, opportunity
l634.mp3

โอกาส

oogàat
order
l635.mp3

ออเดอร์

ɔɔdə̂ə
to pass
l636.mp3

ผ่านไป

pàan(bpai )
employee, staff
l637.mp3

พนักงาน

pa-nák-ngaan
receptionist
l638.mp3

พนักงานต้อนรับ

pa-nák-ngaan dtɔ̂ɔn-ráp
waiter
l639.mp3

พนักงานเสริฟ

pa-nák-ngaan sə̀əp
to meet, to encounter, to find
l640.mp3

พบ

póp
friends(several )
l641.mp3

เพื่อน ๆ

pʉ̂an pʉ̂an
to receive, to get
l642.mp3

รับ

ráp
to wait
l643.mp3

รอ

rɔɔ
to join
l644.mp3

ร่วม

rûam
a moment
l645.mp3

สักครู่

sák-krûu
altogether / total
l646.mp3

ทั้งหมด

táng-mòt
to review
l647.mp3

ทวน

tuan
big / large
l648.mp3

ใหญ่

yài
favorite
l649.mp3

ยอดนิยม

yɔ̂ɔt ní-yom