Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 5 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l51.mp3

อธิบายว่า

a-tíbaay(wâa )
to explain (that)

l52.mp3

บาท

bàat
baht

l53.mp3

ไป

bpai
to go

l54.mp3

ใช่

châi
yes / that's right

l55.mp3

ใช่ไหม

châi mái?
isn't it?

l56.mp3

ใช้

chái
to use

l57.mp3

โชคดี

chôok-dii
good luck / lucky

l58.mp3

ชอบ

chɔ̂ɔp
to like

l59.mp3

ตัดสินใจ

dtàtsǐn-jai
to decide

l510.mp3

แต่

dtɛ̀ɛ
but

l511.mp3

เก่ง

gèng
good at / intelligent

l512.mp3

ใกล้

glâi
near

l513.mp3

หา

hǎa
to look for, to search for, to seek

l514.mp3

จะ

jà
will, shall, expression of certitude

l515.mp3

จาก

jàak
from

l516.mp3

จริง ๆ

jing jing
really, true, truly

l517.mp3

คิดว่า

kít wâa
to think (that)

l518.mp3

คนขับ

kon-kàp
driver

l519.mp3

ขึ้น

kʉ̂n
to get on, to get in

l520.mp3

ความสุภาพ

kwaam-sù-pâap
politness

l521.mp3

เล็ก

lék
small

l522.mp3

เล็ก ๆ

lék lék
very small

l523.mp3

แล้ว

lɛ́ɛw
already

l524.mp3

มาก

mâak
a lot

l525.mp3

ไหม

mái
particle converting a statement in yes or no question

l526.mp3

ไม่

mâi
no, not, do not

l527.mp3

ไม่ใช่

mâi châi
no, not

l528.mp3

มิเตอร์

mídtə̂ə
(taxi) meter

l529.mp3

มี

mii
to have

l530.mp3

เหมือน

mʉ̌an
same as, like

l531.mp3

นาน

naan
long (time)

l532.mp3

นานเท่าไหร่

naan tâorài
how long?

l533.mp3

นี่

niî
this, these, here

l534.mp3

เงินทอน

ngəən-tɔɔn
change (money returned)

l535.mp3

ออกจาก

ɔ̀ɔk jàak
to leave (from)

l536.mp3

รถแท๊กซี่

rót-tɛ́ksiî
a taxi

l537.mp3

รู้ว่า

rúu(wâa )
to know (that)

l538.mp3

เท่าไหร่

tâorài?
how much?

l539.mp3

ถึง

tʉ̌ng
to arrive / to reach

l540.mp3

ที่ทำงาน

tiî-tam-ngaan
office

l541.mp3

ที่นี่

tiî-niî
here

l542.mp3

อยาก

yàak
to want to

l543.mp3

ยัง

yang
yet, still