Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 5 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
to explain (that)
l51.mp3

อธิบายว่า

a-tíbaay(wâa )
baht
l52.mp3

บาท

bàat
to go
l53.mp3

ไป

bpai
yes / that's right
l54.mp3

ใช่

châi
isn't it?
l55.mp3

ใช่ไหม

châi mái?
to use
l56.mp3

ใช้

chái
good luck / lucky
l57.mp3

โชคดี

chôok-dii
to like
l58.mp3

ชอบ

chɔ̂ɔp
to decide
l59.mp3

ตัดสินใจ

dtàtsǐn-jai
but
l510.mp3

แต่

dtɛ̀ɛ
good at / intelligent
l511.mp3

เก่ง

gèng
near
l512.mp3

ใกล้

glâi
to look for, to search for, to seek
l513.mp3

หา

hǎa
will, shall, expression of certitude
l514.mp3

จะ

jà
from
l515.mp3

จาก

jàak
really, true, truly
l516.mp3

จริง ๆ

jing jing
to think (that)
l517.mp3

คิดว่า

kít wâa
driver
l518.mp3

คนขับ

kon-kàp
to get on, to get in
l519.mp3

ขึ้น

kʉ̂n
politness
l520.mp3

ความสุภาพ

kwaam-sù-pâap
small
l521.mp3

เล็ก

lék
very small
l522.mp3

เล็ก ๆ

lék lék
already
l523.mp3

แล้ว

lɛ́ɛw
a lot
l524.mp3

มาก

mâak
particle converting a statement in yes or no question
l525.mp3

ไหม

mái
no, not, do not
l526.mp3

ไม่

mâi
no, not
l527.mp3

ไม่ใช่

mâi châi
(taxi) meter
l528.mp3

มิเตอร์

mídtə̂ə
to have
l529.mp3

มี

mii
same as, like
l530.mp3

เหมือน

mʉ̌an
long (time)
l531.mp3

นาน

naan
how long?
l532.mp3

นานเท่าไหร่

naan tâorài
this, these, here
l533.mp3

นี่

niî
change (money returned)
l534.mp3

เงินทอน

ngəən-tɔɔn
to leave (from)
l535.mp3

ออกจาก

ɔ̀ɔk jàak
a taxi
l536.mp3

รถแท๊กซี่

rót-tɛ́ksiî
to know (that)
l537.mp3

รู้ว่า

rúu(wâa )
how much?
l538.mp3

เท่าไหร่

tâorài?
to arrive / to reach
l539.mp3

ถึง

tʉ̌ng
office
l540.mp3

ที่ทำงาน

tiî-tam-ngaan
here
l541.mp3

ที่นี่

tiî-niî
to want to
l542.mp3

อยาก

yàak
yet, still
l543.mp3

ยัง

yang