Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 4 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l41.mp3

ไปก่อนนะ

bpai gɔ̀ɔn ná
I'm leaving now

l42.mp3

เช่นกัน

chên-gan
likewise

l43.mp3

ของ

kɔ̌ɔng
of

l44.mp3

ขอบคุณ

kɔ̀ɔp-kun
to thank

l45.mp3

คุณล่ะ?

kun là?
what about you?

l46.mp3

คุณ

kun
you, also used as a title before the name

l47.mp3

นั่น / นั้น

nân / nán
that, those

l48.mp3

นี่ / นี้

niî / nií
this, these

l49.mp3

โน่น /โน้น

nôon / nóon
that, those over there

l410.mp3

พรุ่งนี้พบกันใหม่

prûng-nií póp gan mài
see you tomorrow

l411.mp3

เพื่อนร่วมงาน

pʉ̂an-rûam-ngaan
colleague

l412.mp3

เพื่อน

pʉ̂an
friend

l413.mp3

สามี

sǎa-mii
husband

l414.mp3

สบายดีไหม

sabaay dii mái?
are you alright ? / How are you?

l415.mp3

สบายดี

sabaay dii
I'm fine

l416.mp3

สวัสดี

sa-wàt-dii
word of greeting : hello, goodbye, etc.

l417.mp3

ยินดีที่ได้รู้จัก

yin-dii tiî dâi rúujàk
nice to meet you

l418.mp3

สบายดี คุณล่ะ

sabaay dii. kun là?
I'm fine. and you?

l419.mp3

สบายดี ขอบคุณ

sabaay dii. kɔ̀ɔp-kun
I'm fine. thank you.

l420.mp3

สามีดิฉัน

sǎa-mii dichán
my husband

l421.mp3

เพื่อนผม / เพื่อนดิฉัน

pʉ̂an pǒm / pʉ̂an dichán
my friend

l422.mp3

ค่ะ

kà
polite particle used by women in statements

l423.mp3

คะ

ká
polite particle used by women in questions and when asking for permission

l424.mp3

ครับ

kráp
polite particle used by men