Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 4 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
I'm leaving now
l41.mp3

ไปก่อนนะ

bpai gɔ̀ɔn ná
likewise
l42.mp3

เช่นกัน

chên-gan
of
l43.mp3

ของ

kɔ̌ɔng
to thank
l44.mp3

ขอบคุณ

kɔ̀ɔp-kun
what about you?
l45.mp3

คุณล่ะ?

kun là?
you, also used as a title before the name
l46.mp3

คุณ

kun
that, those
l47.mp3

นั่น / นั้น

nân / nán
this, these
l48.mp3

นี่ / นี้

niî / nií
that, those over there
l49.mp3

โน่น /โน้น

nôon / nóon
see you tomorrow
l410.mp3

พรุ่งนี้พบกันใหม่

prûng-nií póp gan mài
colleague
l411.mp3

เพื่อนร่วมงาน

pʉ̂an-rûam-ngaan
friend
l412.mp3

เพื่อน

pʉ̂an
husband
l413.mp3

สามี

sǎa-mii
are you alright ? / How are you?
l414.mp3

สบายดีไหม

sabaay dii mái?
I'm fine
l415.mp3

สบายดี

sabaay dii
word of greeting : hello, goodbye, etc.
l416.mp3

สวัสดี

sa-wàt-dii
nice to meet you
l417.mp3

ยินดีที่ได้รู้จัก

yin-dii tiî dâi rúujàk
I'm fine. and you?
l418.mp3

สบายดี คุณล่ะ

sabaay dii. kun là?
I'm fine. thank you.
l419.mp3

สบายดี ขอบคุณ

sabaay dii. kɔ̀ɔp-kun
my husband
l420.mp3

สามีดิฉัน

sǎa-mii dichán
my friend
l421.mp3

เพื่อนผม / เพื่อนดิฉัน

pʉ̂an pǒm / pʉ̂an dichán
polite particle used by women in statements
l422.mp3

ค่ะ

kà
polite particle used by women in questions and when asking for permission
l423.mp3

คะ

ká
polite particle used by men
l424.mp3

ครับ

kráp