Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 3 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
occupation
l31.mp3

อาชีพ

aachiîp
age
l32.mp3

อายุ

aa-yú
what
l33.mp3

อะไร

àrai
to be
l34.mp3

เป็น

bpen
year
l35.mp3

ปี

bpii
country
l36.mp3

ประเทศ

bprà-têet
first name
l37.mp3

ชื่อ

chʉ̂ʉ
month
l38.mp3

เดือน

dʉan
example
l39.mp3

ตัวอย่าง

dtua-yàang
to be born
l310.mp3

เกิด

gə̀ət
Bangkok
l311.mp3

กรุงเทพ

(mʉang )grung-têep
from
l312.mp3

จาก

jàak
people, person
l313.mp3

คน

kon
thai people, thai person
l314.mp3

คนไทย

kon tai
to come (from)
l315.mp3

มาจาก

maa(jàak )
town
l316.mp3

เมือง

mʉang
when
l317.mp3

เมื่อไหร่

mʉ̂arài
last name
l318.mp3

นามสกุล

naam-sagun
language
l319.mp3

ภาษา

paasǎa
state
l320.mp3

รัฐ

rát
to be called
l321.mp3

เรียกว่า

riâk wâa
at
l322.mp3

ที่

tiî
first
l323.mp3

ที่หนึ่ง

tiî-nʉ̀ng
second
l324.mp3

ที่สอง

tiî-sɔ̌ɔng
third
l325.mp3

ที่สาม

tiî-sǎam
birth place
l326.mp3

ที่เกิด

tiî-gə̀ət
where
l327.mp3

ที่ไหน

tiî-nǎi
birthday
l328.mp3

วันเกิด

wan-gə̀ət
date
l329.mp3

วันที่

wan-tiî
to be / to live
l330.mp3

อยู่

yùu
singer
l331.mp3

นักร้อง

nák-rɔ́ɔng
actor
l332.mp3

นักแสดง

nák-sadɛɛng
writer
l333.mp3

นักเขียน

nák-kiǎn
student
l334.mp3

นักเรียน

nák-rian
football player
l335.mp3

นักฟุตบอล

nák-fút-bɔɔn
tennis player
l336.mp3

นักเทนนิส

nák-tennít
basket-ball player
l337.mp3

นักบาสเกตบอล

nák-báas-gêt-bɔɔn
teacher
l338.mp3

ครู

kruu
president (of a country)
l339.mp3

ประธานาธิบดี

bprà-taa-naa-típbɔɔdii
governor
l340.mp3

ผู้ว่า

pûu-wâa
movie director
l341.mp3

ผู้กำกับหนัง

pûu-gamgàp nǎng
Japanese people
l342.mp3

คนญี่ปุ่น

kon-yiîbpùn
Japan
l343.mp3

ประเทศญี่ปุ่น

bprà-têet yiîbpùn
Japanese language
l344.mp3

ภาษาญี่ปุ่น

paasǎa yiîbpùn
Korean people
l345.mp3

คนเกาหลี

kon-gaoliǐ
Korea
l346.mp3

ประเทศเกาหลี

bprà-têet gaoliǐ
Korean language
l347.mp3

ภาษาเกาหลี

paasǎa gaoliǐ
Thailand
l348.mp3

ประเทศไทย

bprà-têet tai
Thai language
l349.mp3

ภาษาไทย

paasǎa tai
Chinese people
l350.mp3

คนจีน

kon-jiin
China
l351.mp3

ประเทศจีน

bprà-têet jiin
Chinese language
l352.mp3

ภาษาจีน

paasǎa jiin
Indian people
l353.mp3

คนอินเดีย

kon-india
India
l354.mp3

ประเทศอินเดีย

bprà-têet india
Indian language
l355.mp3

ภาษาอินเดีย

paasǎa india
American people
l356.mp3

คนอเมริกา

kon-a-meerígaa
America
l357.mp3

ประเทศอเมริกา

bprà-têet a-meerígaa
Canadian people
l358.mp3

คนแคนนาดา

kon-kɛɛnnada
Canada
l359.mp3

ประเทศแคนนาดา

bprà-têet kɛɛnnada
English people
l360.mp3

คนอังกฤษ

kon-ang-grìt
England
l361.mp3

ประเทศอังกฤษ

bprà-têet ang-grìt
English language
l362.mp3

ภาษาอังกฤษ

paasǎa ang-grìt
French people
l363.mp3

คนฝรั่งเศส

kon-faràng-sèet
France
l364.mp3

ประเทศฝรั่งเศส

bprà-têet faràng-sèet
French language
l365.mp3

ภาษาฝรั่งเศส

paasǎa faràng-sèet
German people
l366.mp3

คนเยอรมัน

kon-yəəra-man
Germany
l367.mp3

ประเทศเยอรมัน

bprà-têet yəəra-man
German language
l368.mp3

ภาษาเยอรมัน

paasǎa yəəra-man
I / me (male)
l369.mp3

ผม

pǒm
I / me (female)
l370.mp3

ดิฉัน

dichán
you / your
l371.mp3

คุณ

kun
he / him; she / her; they / them
l372.mp3

เขา

káo
it
l373.mp3

มัน

man
we / us
l374.mp3

เรา

rao
they / them
l375.mp3

พวกเขา

pûak-káo
Westerner
l376.mp3

คนฝรั่ง

kon-faràng
Asian people
l377.mp3

คนเอเชีย

kon-eechia
European people
l378.mp3

คนยุโรป

kon-yú-ròop
Singaporean people
l379.mp3

คนสิงกะโปร์

kon-sǐng-ga-bpoo
Singapore
l380.mp3

ประเทศสิงกะโปร์

bprà-têet sǐng-ga-bpoo