Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 2 - Some useful words - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l251.mp3

ฟัง

fang
to listen

l252.mp3

ดู

duu
to watch, to look at

l253.mp3

อ่าน

àan
to read

l254.mp3

เขียน

kiǎn
to write

l255.mp3

พูด

pûut
to speak

l256.mp3

คิด

kít
to think

l257.mp3

ถาม

tǎam
to ask

l258.mp3

ยิ้ม

yím
to smile

l259.mp3

เป็น

bpen
to be

l260.mp3

มี

mii
to have, there is, there are

l261.mp3

สอน

sɔ̌ɔn
to teach

l262.mp3

อธิบาย

a-tíbaay
to explain

l263.mp3

เข้าใจ

kâo-jai
to understand

l264.mp3

เรียน

rian
to study

l265.mp3

บอก

bɔ̀ɔk
to tell

l266.mp3

หนังสือ

nǎng-sʉ̌ʉ
book

l267.mp3

หนังสือพิมพ์

nǎng-sʉ̌ʉ-pim
newspaper

l268.mp3

นาฬิกา

naalígaa
watch

l269.mp3

ทีวี

tii-wii
TV

l270.mp3

เด็ก

dèk
child

l271.mp3

เด็กผู้ชาย

dèk pûu-chaay
boy

l272.mp3

เด็กผู้หญิง

dèk pûu-yǐng
girl

l273.mp3

ผู้ชาย

pûu-chaay
man

l274.mp3

ผู้หญิง

pûu-yǐng
woman

l275.mp3

นักเรียน

nák-rian
student, pupil

l276.mp3

ครู

kruu
teacher

l277.mp3

คน

kon
people, person

l278.mp3

ดี

dii
good

l279.mp3

ถูก

tùuk
correct, cheap

l280.mp3

ผิด

pìt
incorrect

l281.mp3

สวย

sǔay
pretty

l282.mp3

สนุก

sa-nùk
fun, enjoyable

l283.mp3

เก่ง

gèng
good at, intelligent