Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 2 - Some useful words - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
to listen
l251.mp3

ฟัง

fang
to watch, to look at
l252.mp3

ดู

duu
to read
l253.mp3

อ่าน

àan
to write
l254.mp3

เขียน

kiǎn
to speak
l255.mp3

พูด

pûut
to think
l256.mp3

คิด

kít
to ask
l257.mp3

ถาม

tǎam
to smile
l258.mp3

ยิ้ม

yím
to be
l259.mp3

เป็น

bpen
to have, there is, there are
l260.mp3

มี

mii
to teach
l261.mp3

สอน

sɔ̌ɔn
to explain
l262.mp3

อธิบาย

a-tíbaay
to understand
l263.mp3

เข้าใจ

kâo-jai
to study
l264.mp3

เรียน

rian
to tell
l265.mp3

บอก

bɔ̀ɔk
book
l266.mp3

หนังสือ

nǎng-sʉ̌ʉ
newspaper
l267.mp3

หนังสือพิมพ์

nǎng-sʉ̌ʉ-pim
watch
l268.mp3

นาฬิกา

naalígaa
TV
l269.mp3

ทีวี

tii-wii
child
l270.mp3

เด็ก

dèk
boy
l271.mp3

เด็กผู้ชาย

dèk pûu-chaay
girl
l272.mp3

เด็กผู้หญิง

dèk pûu-yǐng
man
l273.mp3

ผู้ชาย

pûu-chaay
woman
l274.mp3

ผู้หญิง

pûu-yǐng
student, pupil
l275.mp3

นักเรียน

nák-rian
teacher
l276.mp3

ครู

kruu
people, person
l277.mp3

คน

kon
good
l278.mp3

ดี

dii
correct, cheap
l279.mp3

ถูก

tùuk
incorrect
l280.mp3

ผิด

pìt
pretty
l281.mp3

สวย

sǔay
fun, enjoyable
l282.mp3

สนุก

sa-nùk
good at, intelligent
l283.mp3

เก่ง

gèng