Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 2 - Numbers - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l21.mp3

ศูนย์

sǔun
0

l22.mp3

หนึ่ง

nʉ̀ng
1

l23.mp3

สอง

sɔ̌ɔng
2

l24.mp3

สาม

sǎam
3

l25.mp3

สี่

siì
4

l26.mp3

ห้า

hâa
5

l27.mp3

หก

hòk
6

l28.mp3

เจ็ด

jèt
7

l29.mp3

แปด

bpɛ̀ɛt
8

l210.mp3

เก้า

gâo
9

l211.mp3

สิบ

sìp
10

l212.mp3

สิบเอ็ด

sìp-èt
11

l213.mp3

สิบสอง

sìp-sɔ̌ɔng
12

l214.mp3

สิบสาม

sìp-sǎam
13

l215.mp3

สิบสี่

sìp-siì
14

l216.mp3

สิบห้า

sìp-hâa
15

l217.mp3

สิบหก

sìp-hòk
16

l218.mp3

สิบเจ็ด

sìp-jèt
17

l219.mp3

สิบแปด

sìp-bpɛ̀ɛt
18

l220.mp3

สิบเก้า

sìp-gâo
19

l221.mp3

ยี่สิบ

yiî-sìp
20

l222.mp3

สามสิบ

sǎam-sìp
30

l223.mp3

สี่สิบ

siì-sìp
40

l224.mp3

ห้าสิบ

hâa-sìp
50

l225.mp3

หกสิบ

hòk-sìp
60

l226.mp3

เจ็ดสิบ

jèt-sìp
70

l227.mp3

แปดสิบ

bpɛ̀ɛt-sìp
80

l228.mp3

เก้าสิบ

gâo-sìp
90

l229.mp3

หนึ่งร้อย

nʉ̀ng rɔ́ɔy
100

l230.mp3

สองร้อย

sɔ̌ɔng rɔ́ɔy
200

l231.mp3

สามร้อย

sǎam rɔ́ɔy
300

l232.mp3

สี่ร้อย

siì rɔ́ɔy
400

l233.mp3

ห้าร้อย

hâa rɔ́ɔy
500

l234.mp3

หกร้อย

hòk rɔ́ɔy
600

l235.mp3

เจ็ดร้อย

jèt rɔ́ɔy
700

l236.mp3

แปดร้อย

bpɛ̀ɛt rɔ́ɔy
800

l237.mp3

เก้าร้อย

gâo rɔ́ɔy
900

l238.mp3

หนึ่งพัน

nʉ̀ng pan
1,000

l239.mp3

หนึ่งหมื่น

nʉ̀ng mʉ̀ʉn
10,000

l240.mp3

หนึ่งแสน

nʉ̀ng sɛ̌ɛn
100,000

l241.mp3

หนึ่งล้าน

nʉ̀ng láan
1,000,000