Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 2 - Numbers - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
0
l21.mp3

ศูนย์

sǔun
1
l22.mp3

หนึ่ง

nʉ̀ng
2
l23.mp3

สอง

sɔ̌ɔng
3
l24.mp3

สาม

sǎam
4
l25.mp3

สี่

siì
5
l26.mp3

ห้า

hâa
6
l27.mp3

หก

hòk
7
l28.mp3

เจ็ด

jèt
8
l29.mp3

แปด

bpɛ̀ɛt
9
l210.mp3

เก้า

gâo
10
l211.mp3

สิบ

sìp
11
l212.mp3

สิบเอ็ด

sìp-èt
12
l213.mp3

สิบสอง

sìp-sɔ̌ɔng
13
l214.mp3

สิบสาม

sìp-sǎam
14
l215.mp3

สิบสี่

sìp-siì
15
l216.mp3

สิบห้า

sìp-hâa
16
l217.mp3

สิบหก

sìp-hòk
17
l218.mp3

สิบเจ็ด

sìp-jèt
18
l219.mp3

สิบแปด

sìp-bpɛ̀ɛt
19
l220.mp3

สิบเก้า

sìp-gâo
20
l221.mp3

ยี่สิบ

yiî-sìp
30
l222.mp3

สามสิบ

sǎam-sìp
40
l223.mp3

สี่สิบ

siì-sìp
50
l224.mp3

ห้าสิบ

hâa-sìp
60
l225.mp3

หกสิบ

hòk-sìp
70
l226.mp3

เจ็ดสิบ

jèt-sìp
80
l227.mp3

แปดสิบ

bpɛ̀ɛt-sìp
90
l228.mp3

เก้าสิบ

gâo-sìp
100
l229.mp3

หนึ่งร้อย

nʉ̀ng rɔ́ɔy
200
l230.mp3

สองร้อย

sɔ̌ɔng rɔ́ɔy
300
l231.mp3

สามร้อย

sǎam rɔ́ɔy
400
l232.mp3

สี่ร้อย

siì rɔ́ɔy
500
l233.mp3

ห้าร้อย

hâa rɔ́ɔy
600
l234.mp3

หกร้อย

hòk rɔ́ɔy
700
l235.mp3

เจ็ดร้อย

jèt rɔ́ɔy
800
l236.mp3

แปดร้อย

bpɛ̀ɛt rɔ́ɔy
900
l237.mp3

เก้าร้อย

gâo rɔ́ɔy
1,000
l238.mp3

หนึ่งพัน

nʉ̀ng pan
10,000
l239.mp3

หนึ่งหมื่น

nʉ̀ng mʉ̀ʉn
100,000
l240.mp3

หนึ่งแสน

nʉ̀ng sɛ̌ɛn
1,000,000
l241.mp3

หนึ่งล้าน

nʉ̀ng láan