Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 20 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l1001.mp3

ชอบ

chɔ̂ɔp
to tend to / to like to

l1002.mp3

เดี๋ยวมาเอา

diǎw maa ao
I come back in a moment (to get something)

l1003.mp3

เดียว

diaw
one, single, alone

l1004.mp3

กลับบ้าน

glàp bâan
take away, to come back home

l1005.mp3

หิว

hǐw
hungry

l1006.mp3

คนอื่น ๆ

kon ʉ̀ʉn
other people

l1007.mp3

คนอีสาน

kon iisǎan
Isan people

l1008.mp3

ของกิน

kɔ̌ɔng-gin
snack, food

l1009.mp3

เม็ด

mét
pills / classifier for chilli, drugs

l10010.mp3

แม่ครัว

mɛ̂ɛ-krua
cook (female)

l10011.mp3

หน้าแดง

nâa dɛɛng
to turn red (literally "red face"), to blush

l1001.mp3

น้ำตก

nám-dtɔ̀k
spicy pork salad (northern style)

l10013.mp3

นิดหน่อย

nít-nɔ̀ɔy
a little / a little bit

l10014.mp3

เผ็ด

pèt
spicy

l10015.mp3

พ่อครัว

pɔ̂ɔ-krua
cook (male)

l10016.mp3

พร้อม

prɔ́ɔm
ready, set

l10017.mp3

ร้านขายยา

ráan-kǎay-yaa
pharmacy

l10018.mp3

สั่ง

sàng
to order, to command

l10019.mp3

ส้มตำ

sôm-dtam
spicy papaya salad (northern style)

l10020.mp3

ทานนี่

taan niî
eat here

l10021.mp3

ทำอาหาร

tam aahǎan
to cook

l10022.mp3

อุ่น

ùn
to warm

l10023.mp3

ยา

yaa
medecine, drug

l10024.mp3

ข้าวผัด

kâaw pàt
fried rice

l10025.mp3

ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

gǔay-dtiǎw nám
noddle soup

l10026.mp3

ก๋วยเตี๋ยวแห้ง

gǔay-dtiǎw hɛ̂ɛng
dry noddle

l10027.mp3

แกง

gɛɛng
curry, to make a curry

l10028.mp3

แกงจืด

gɛɛng jʉ̀ʉt
clear soup

l10029.mp3

แกงเขียวหวาน

gɛɛng kiǎw wǎan
green curry

l10030.mp3

แกงแพนง

gɛɛng pá-nɛɛng
red curry

l10031.mp3

ต้มยำ

dtôm yam
spicy soup

l10032.mp3

ผัดไทย

pàt tai
fried rice noddle Thai style

l10033.mp3

ไข่เจียว

kài jiaw
omelet

l10034.mp3

ไข่ดาว

kài daaw
fried egg

l10035.mp3

ต้ม

dtôm
to boil

l10036.mp3

ผัด

pàt
to stir fry

l10038.mp3

ทอด

tɔ̂ɔt
to deep fry

l10039.mp3

ยำ

yam
to make salad with spice

l10040.mp3

อบ

òp
to bake

l10041.mp3

นึ่ง

nʉ̂ng
to steam

l10042.mp3

ปิ้ง

bpîng
to quick grill

l10043.mp3

ย่าง

yâang
to deep grill