Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 1 - Similar vowel sounds : uu, ʉʉ, əə

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
uu ʉʉ əə
l0062.mp3
muu mʉʉ məə
l0063.mp3
nuu nʉʉ nəə
l0064.mp3
nguu ngʉʉ ngəə
l0065.mp3