Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 1 - Similar final consonant sounds : -ng, -m, -n

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
hâang hâam hâan
l00107.mp3
hɔ̂ɔng hɔ̂ɔm hɔ̂ɔn
l00108.mp3
ping pim pin
l00109.mp3
ting tim tin
l00110.mp3
taang taam taan
l00111.mp3
dang dam dan
l00112.mp3
yǐng yǐm yǐn
l00113.mp3
chaang chaam chaan
l00114.mp3
dʉ̀ʉng dʉ̀ʉm dʉ̀ʉn
l00115.mp3
pə̂əng pə̂əm pə̂ən
l00116.mp3