Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 1 - 5 tones : pronunciation practice

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
baa bàa bâa báa bǎa
l001.mp3
bpii bpiì bpiî bpií bpiǐ
l002.mp3
puu pùu pûu púu pǔu
l003.mp3
dʉʉ dʉ̀ʉ dʉ̂ʉ dʉ́ʉ dʉ̌ʉ
l004.mp3
dtee dtèe dtêe dtée dtěe
l005.mp3
tɛɛ tɛ̀ɛ tɛ̂ɛ tɛ́ɛ tɛ̌ɛ
l006.mp3
goo gòo gôo góo gǒo
l007.mp3
kɔɔ kɔ̀ɔ kɔ̂ɔ kɔ́ɔ kɔ̌ɔ
l008.mp3
chəə chə̀ə chə̂ə chə́ə chə̌ə
l009.mp3
jam jàm jâm jám jǎm
l0010.mp3
sai sài sâi sái sǎi
l0011.mp3
fao fào fâo fáo fǎo
l0012.mp3
hʉa hʉ̀a hʉ̂a hʉ́a hʉ̌a
l0013.mp3
ngua ngùa ngûa ngúa ngǔa
l0014.mp3
maa màa mâa máa mǎa
l0015.mp3
nii niì niî nií niǐ
l0016.mp3
loo lòo lôo lóo lǒo
l0017.mp3
ruu rùu rûu rúu rǔu
l0018.mp3
yaa yàa yâa yáa yǎa
l0019.mp3
wii wiì wiî wií wiǐ
l0020.mp3
ɛɛ ɛ̀ɛ ɛ̂ɛ ɛ́ɛ ɛ̌ɛ
l0021.mp3