Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 19 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l191.mp3

ใบ

bai
classifier for tickets, various objects and fruits

l192.mp3

ชั้นหนึ่ง

chán nʉ̀ng
first class

l193.mp3

ต่างกัน

dtàang gan
different

l194.mp3

ตั๋ว

dtǔa
ticket

l195.mp3

ตู้

dtûu
cabin

l196.mp3

แอร์

ɛɛ
air condition

l197.mp3

กว้าง

gwâang
wide

l198.mp3

ขาไป

kǎa bpai
outgoing trip

l199.mp3

ขากลับ

kǎa glàp
returning trip

l1910.mp3

ครึ่งราคา

krʉ̂ng raa-kaa
half price

l1911.mp3

ไม่เกิน

mâi gəən
not exceeding

l1912.mp3

เมษายน

meesǎa-yon
April

l1913.mp3

พนักงานขายตั๋ว

pa-nák-ngaan kǎay-dtǔa
officer at ticket counter

l1914.mp3

พัดลม

pát-lom
electric fan

l1915.mp3

พิเศษ

písèet
special

l1916.mp3

รอบ

rɔ̂ɔp
round

l1917.mp3

สถานีรถไฟ

sa-tǎa-nii rót-fai
train station

l1918.mp3

สาย

sǎay
late

l1919.mp3

เซ็นติเมตร

sen-dtì-méet
centimeter

l1920.mp3

สูง

sǔung
tall

l1921.mp3

ธรรมดา

tammadaa
normal / normally

l1922.mp3

วันหยุด

wan-yút
day off, holiday

l1923.mp3

อยากได้

yàak dâi
to want to get

l1924.mp3

อย่างละ

yàang lá
per piece / per kind

l1925.mp3

ไปกลับ

bpai-glàp
round trip

l1926.mp3

ตู้นั่ง

dtûu nâng
seat cabin

l1927.mp3

ตู้นอน

dtûu nɔɔn
bed cabin

l1928.mp3

ตู้แอร์

dtûu ɛɛ
A/C cabin

l1929.mp3

ตู้พัดลม

dtûu pát-lom
fan cabin

l1930.mp3

เตียงบน

dtiang bon
upper bed

l1931.mp3

เตียงล่าง

dtiang lâang
lower bed

l1932.mp3

เบาะหนัง

bɔ́ nǎng
leather cushion

l1933.mp3

เบาะกำมะหยี่

bɔ́ gamma-yiì
velvet cushion