Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 19 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
classifier for tickets, various objects and fruits
l191.mp3

ใบ

bai
first class
l192.mp3

ชั้นหนึ่ง

chán nʉ̀ng
different
l193.mp3

ต่างกัน

dtàang gan
ticket
l194.mp3

ตั๋ว

dtǔa
cabin
l195.mp3

ตู้

dtûu
air condition
l196.mp3

แอร์

ɛɛ
wide
l197.mp3

กว้าง

gwâang
outgoing trip
l198.mp3

ขาไป

kǎa bpai
returning trip
l199.mp3

ขากลับ

kǎa glàp
half price
l1910.mp3

ครึ่งราคา

krʉ̂ng raa-kaa
not exceeding
l1911.mp3

ไม่เกิน

mâi gəən
April
l1912.mp3

เมษายน

meesǎa-yon
officer at ticket counter
l1913.mp3

พนักงานขายตั๋ว

pa-nák-ngaan kǎay-dtǔa
electric fan
l1914.mp3

พัดลม

pát-lom
special
l1915.mp3

พิเศษ

písèet
round
l1916.mp3

รอบ

rɔ̂ɔp
train station
l1917.mp3

สถานีรถไฟ

sa-tǎa-nii rót-fai
late
l1918.mp3

สาย

sǎay
centimeter
l1919.mp3

เซ็นติเมตร

sen-dtì-méet
tall
l1920.mp3

สูง

sǔung
normal / normally
l1921.mp3

ธรรมดา

tammadaa
day off, holiday
l1922.mp3

วันหยุด

wan-yút
to want to get
l1923.mp3

อยากได้

yàak dâi
per piece / per kind
l1924.mp3

อย่างละ

yàang lá
round trip
l1925.mp3

ไปกลับ

bpai-glàp
seat cabin
l1926.mp3

ตู้นั่ง

dtûu nâng
bed cabin
l1927.mp3

ตู้นอน

dtûu nɔɔn
A/C cabin
l1928.mp3

ตู้แอร์

dtûu ɛɛ
fan cabin
l1929.mp3

ตู้พัดลม

dtûu pát-lom
upper bed
l1930.mp3

เตียงบน

dtiang bon
lower bed
l1931.mp3

เตียงล่าง

dtiang lâang
leather cushion
l1932.mp3

เบาะหนัง

bɔ́ nǎng
velvet cushion
l1933.mp3

เบาะกำมะหยี่

bɔ́ gamma-yiì