Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 18 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
escalator
l181.mp3

บันไดเลื่อน

bandai-lʉ̂an
normal / normally
l182.mp3

ปกติ

bpàgàdtì
floor, level
l183.mp3

ชั้น

chán
loud, famous
l184.mp3

ดัง

dang
to take a shopping stroll
l185.mp3

เดินซื้อของ

dəən sʉ́ʉ kɔ̌ɔng
together
l186.mp3

ด้วยกัน

dûay-gan
cartoon
l187.mp3

การ์ตูน

gaadtuun
too + adj.
l188.mp3

adj.+ เกินไป

adj. + gəən bpai
skirt
l189.mp3

กระโปรง

grà-bproong
mall, shopping center
l1810.mp3

ห้าง

hâang
fitting room
l1811.mp3

ห้องลองชุด

hɔ̂ɔng lɔɔng-chút
behind
l1812.mp3

ข้างหลัง

kâang-lǎng
having a tendency to complain
l1813.mp3

ขี้บ่น

kiî-bòn
probably
l1814.mp3

คงจะ

kong-jà
pair
l1815.mp3

คู่

kûu
many, several
l1816.mp3

หลาย

lǎay
after
l1817.mp3

หลังจาก

lǎng-jàak
classifier for books, notebooks, knives, etc.
l1818.mp3

เล่ม

lêm
and after that
l1819.mp3

แล้วค่อย

lɛ́ɛw kɔ̂ɔy
to choose, to select, to pick out
l1820.mp3

เลือก

lʉ̂ak
the same, also
l1821.mp3

เหมือนกัน

mʉ̌an-gan
genre
l1822.mp3

แนว

nɛɛw
movie
l1823.mp3

ภาพยนตร์

pâap-pa-yon
ghost
l1824.mp3

ผี

piǐ
book shop
l1825.mp3

ร้านหนังสือ

ráan nǎng-sʉ̌ʉ
shoes
l1826.mp3

รองเท้า

rɔɔng-táo
title, story
l1827.mp3

เรื่อง

rʉ̂ang
particle transforming a statement in yes or no question
l1828.mp3

รึยัง

rʉ́ yang
to wear
l1829.mp3

ใส่

sài
thriller, horror
l1830.mp3

สยองขวัญ

sa-yɔ̌ɔng-kwǎn
as for, part
l1831.mp3

ส่วน

sùan
2 pairs
l1832.mp3

สองคู่

sɔ̌ɔng kûu
both pairs
l1833.mp3

ทั้งสองคู่

táng sɔ̌ɔng kûu
to please
l1834.mp3

ถูกใจ

tùuk-jai