Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 17 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
fashion victim
l171.mp3

บ้าแฟชั่น

bâa fɛɛ-chân
workaholic
l172.mp3

บ้างาน

bâa ngaan
no, empty
l173.mp3

เปล่า

bplào
hair-dresser
l174.mp3

ช่างตัดผม / ช่างทำผม

châang dtàt-pǒm / châang tam-pǒm
to win
l175.mp3

ชนะ

cha-ná
to cut
l176.mp3

ตัด

dtàt
light, fire
l177.mp3

ไฟ

fai
fan
l178.mp3

แฟน

fɛɛn
game
l179.mp3

เกมส์

geem
almost
l1710.mp3

เกือบ

gʉ̀ap
dry
l1711.mp3

แห้ง

hɛ̂ɛng
to laugh
l1712.mp3

หัวเราะ

hǔarɔ́
to set (hair)
l1713.mp3

จัดทรง

jàt-song
next time
l1714.mp3

ครั้งหน้า

kráng nâa
to quit, to finish, to stop
l1715.mp3

เลิก

lə̂ək
the world
l1716.mp3

โลก

lôok
of course
l1717.mp3

แหงล่ะ

ngɛ̌ɛ là
to lose
l1718.mp3

แพ้

pɛ́ɛ
hair
l1719.mp3

ผม

pǒm
group
l1720.mp3

พวก

pûak
to be kidding, to joke
l1721.mp3

พูดเล่น

pûut-lên
speak with smile
l1722.mp3

พูดยิ้ม ๆ

pûut yím yím
particle transforming a statement in yes or no question
l1723.mp3

รึเปล่า

rʉ́ bplào
hair salon
l1724.mp3

ร้านตัดผม / ร้านทำผม

ráan dtàt-pǒm / ráan tam-pǒm
between
l1725.mp3

ระหว่าง

rá-wàang
hard, strong
l1726.mp3

แรง

rɛɛng
short
l1727.mp3

สั้น

sân
fun
l1728.mp3

สนุก ๆ

sa-nùk sa-nùk
to waste time
l1729.mp3

เสียเวลา

siǎ weelaa
red (color)
l1730.mp3

สีแดง

(siǐ )dɛɛng
green (color)
l1731.mp3

สีเขียว

(siǐ )kiǎw
style
l1732.mp3

ทรง

song
same style (as before)
l1733.mp3

ทรงเดิม

song dəəm
to exercise, to practise, to train
l1734.mp3

ซ้อม

sɔ́ɔm
actually
l1735.mp3

ที่จริง

tiî-jing
to be regarded as (everybody agree)
l1736.mp3

ถือว่า

tʉ̌ʉ wâa
don't + v.!
l1737.mp3

อย่า + v.

yàa + v.
at least
l1738.mp3

อย่างน้อย

yàang-nɔ́ɔy
long
l1739.mp3

ยาว

yaaw
draw
l1740.mp3

เสมอ

sa-mə̌ə
goal
l1741.mp3

ประตู

bpràdtuu
to score
l1742.mp3

ทำประตู

tam bpràdtuu
referee
l1743.mp3

กรรมการ

gam-ma-gaan
fouls
l1744.mp3

ทำฟาวล์

tam faaw
defender
l1745.mp3

กองหลัง

gɔɔng-lǎng
midfield
l1746.mp3

กองกลาง

gɔɔng-glaang
forward / striker
l1747.mp3

กองหน้า

gɔɔng-nâa
goal-keeper
l1748.mp3

ผู้รักษาประตู

pûu-ráksǎa-bpràdtuu
to scratch
l1749.mp3

เกา

gao
to massage
l1750.mp3

นวด

nûat
to perm / to get a permanent wave
l1751.mp3

ดัด

dàt
to straighten
l1752.mp3

ยืด

yʉ̂ʉt
to permanently straighten
l1753.mp3

ยืดถาวร

yʉ̂ʉt tǎa-wɔɔn
to steam
l1754.mp3

อบไอน้ำ

òp ai-nám
to shampoo
l1755.mp3

สระ

sà
to color
l1756.mp3

ทำสี

tam siǐ
to comb
l1757.mp3

หวีผม

wiǐ pǒm
to make hair
l1758.mp3

ทำผม

tam-pǒm
to cut hair
l1759.mp3

ตัดผม

dtàt-pǒm
straight hair
l1761.mp3

ผมตรง

pǒm dtrong
permanent wave hair
l1762.mp3

ผมดัด

pǒm dàt
long hair
l1763.mp3

ผมยาว

pǒm yaaw
short hair
l1764.mp3

ผมสั้น

pǒm sân
thick hair
l1765.mp3

ผมหนา

pǒm nǎa
thin hair
l1766.mp3

ผมบาง

pǒm baang
dry hair
l1767.mp3

ผมแห้ง

pǒm hɛ̂ɛng
damaged hair
l1768.mp3

ผมเสีย

pǒm siǎ
naturally curly hair
l1769.mp3

ผมหยักศก

pǒm yàksòk
bald
l1770.mp3

ศีรษะล้าน / หัวล้าน

(siǐsà / hǔa )láan