Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 16 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l161.mp3

ไอศครีม

aisa-kriim
ice-cream

l162.mp3

อะไร

àrai
something, anything, whatever

l163.mp3

บรรยากาศ

banyaagàat
atmosphere

l164.mp3

บิล

bin
bill

l165.mp3

บน

bon
on

l166.mp3

ปัญหา

bpanhǎa
problem

l167.mp3

ปลาทอดสามรส

bplaa sǎam rót
deep fried fish in sweet, sour and spicy sauce

l168.mp3

เปลี่ยน

bpliàn
to change

l169.mp3

โปรด

bpròot
favorite

l1610.mp3

ได้รับ

dâi-ráp
to receive

l1611.mp3

ได้ยินว่า

dâi-yin (wâa )
to hear

l1612.mp3

เดี๋ยว

diǎw
in a moment

l1613.mp3

ตาม

dtaam
to follow

l1614.mp3

ตัวเอง

dtua-eeng
oneself

l1615.mp3

ตัวเมือง

dtua-mʉang
city

l1616.mp3

แฟน

fɛɛn
girlfriend, boyfriend

l1617.mp3

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

gài pàt mét-má-mûang
stir fried chicken with cashew nuts

l1618.mp3

... กับใคร

... gàp krai?
... with whom?

l1619.mp3

เกี่ยวกับ

giàw-gàp
about

l1620.mp3

กิโลเมตร

gìloo-méet
kilometer

l1621.mp3

กุ้งแช่น้ำปลา

gûng chɛ̂ɛ nám-bplaa
raw shrimps in fish sauce

l1622.mp3

adj. + กว่า

adj. + gwàa
more + adj. / adj.+er

l1623.mp3

ห่าง

hàang
far apart, distant

l1624.mp3

หันมา / หันไป

hǎn maa / hǎn bpai
to turn (one's head)

l1625.mp3

เห็นด้วย

hěn-dûay
to agree

l1626.mp3

จาน

jaan
plate

l1627.mp3

จำไม่ได้

jam mâi dâi
cannot remember

l1628.mp3

จังหวัด

jang-wàt
province

l1629.mp3

ของหวาน

kɔ̌ɔng-wǎan
dessert, sweet

l1630.mp3

ใคร

krai
who, somebody, anybody, whoever

l1631.mp3

... ของใคร

... kɔ̌ɔng krai?
whose ...?

l1632.mp3

ควร

kuan
should

l1633.mp3

ไม่ได้ + v.

mâi dâi
did not

l1634.mp3

หม้อ

mɔ̂ɔ
cooking pot

l1635.mp3

มอง

mɔɔng
to look

l1636.mp3

เมื่อไหร่

mʉ̂arài
whenever

l1637.mp3

มื้อ

mʉ́ʉ
meal

l1638.mp3

น่าสนใจ

nâa-sǒn-jai
interesting

l1639.mp3

น่าเที่ยว

nâa-tiâw
enjoyable, pleasurable (for a visit)

l1640.mp3

ใน

nai
in

l1641.mp3

นำมา

nam maa
to bring

l1642.mp3

แน่นอน

nɛ̂ɛ-nɔɔn
definitively, certainely

l1643.mp3

เนื้อปูผัดผงกะหรี่

nʉ́a bpuu pàt pǒng-gàriì
crab meat in yellow curry sauce

l1644.mp3

ภัตตาคาร

pát-dtaa-kaan
restaurant (formal)

l1645.mp3

ผัดผักบุ้งไฟแดง

pàt pàk-bûng fai-dɛɛng
stir fried morning glory in oyster sauce

l1646.mp3

เพิ่ม

pə̂əm
to increase, to add

l1647.mp3

พลาด

plâat
to miss, to slip

l1648.mp3

ภูเขา

puu-kǎo
mountain

l1649.mp3

รายงาน

raay-ngaan
program

l1650.mp3

รส

rót
taste, flavor

l1651.mp3

หรอก

rɔ̀ɔk
particle used at the end of negative sentences

l1652.mp3

สามารถ

sǎa-mâat
able, efficient,can

l1653.mp3

ส่วน

sùan
as for

l1654.mp3

ทำให้

tam hâi
to cause, to provoke

l1655.mp3

ทั้ง

táng
whole, entire, all

l1656.mp3

ทับทิมกรอบ

táptim grɔ̀ɔp
crispy ruby in coconut milk with ice

l1657.mp3

เที่ยว

tiâw
to make a pleasure tour, to wander

l1658.mp3

ที่

tiî
person (formal)

l1659.mp3

ที่ไหน

tiî-nǎi
somewhere, some place, anywhere, wherever

l1660.mp3

ที่นั่น

tiî-nân
there

l1661.mp3

ที่สุด

adj. + tiîsùt
most + adj. / adj.+est

l1662.mp3

ว่า

wâa
to say, to speak, to remark

l1663.mp3

วัด

wát
temple

l1664.mp3

ย่าง

yâang
to grill, to barbecue / grilled