Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 16 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
ice-cream
l161.mp3

ไอศครีม

aisa-kriim
something, anything, whatever
l162.mp3

อะไร

àrai
atmosphere
l163.mp3

บรรยากาศ

banyaagàat
bill
l164.mp3

บิล

bin
on
l165.mp3

บน

bon
problem
l166.mp3

ปัญหา

bpanhǎa
deep fried fish in sweet, sour and spicy sauce
l167.mp3

ปลาทอดสามรส

bplaa sǎam rót
to change
l168.mp3

เปลี่ยน

bpliàn
favorite
l169.mp3

โปรด

bpròot
to receive
l1610.mp3

ได้รับ

dâi-ráp
to hear
l1611.mp3

ได้ยินว่า

dâi-yin (wâa )
in a moment
l1612.mp3

เดี๋ยว

diǎw
to follow
l1613.mp3

ตาม

dtaam
oneself
l1614.mp3

ตัวเอง

dtua-eeng
city
l1615.mp3

ตัวเมือง

dtua-mʉang
girlfriend, boyfriend
l1616.mp3

แฟน

fɛɛn
stir fried chicken with cashew nuts
l1617.mp3

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

gài pàt mét-má-mûang
... with whom?
l1618.mp3

... กับใคร

... gàp krai?
about
l1619.mp3

เกี่ยวกับ

giàw-gàp
kilometer
l1620.mp3

กิโลเมตร

gìloo-méet
raw shrimps in fish sauce
l1621.mp3

กุ้งแช่น้ำปลา

gûng chɛ̂ɛ nám-bplaa
more + adj. / adj.+er
l1622.mp3

adj. + กว่า

adj. + gwàa
far apart, distant
l1623.mp3

ห่าง

hàang
to turn (one's head)
l1624.mp3

หันมา / หันไป

hǎn maa / hǎn bpai
to agree
l1625.mp3

เห็นด้วย

hěn-dûay
plate
l1626.mp3

จาน

jaan
cannot remember
l1627.mp3

จำไม่ได้

jam mâi dâi
province
l1628.mp3

จังหวัด

jang-wàt
dessert, sweet
l1629.mp3

ของหวาน

kɔ̌ɔng-wǎan
who, somebody, anybody, whoever
l1630.mp3

ใคร

krai
whose ...?
l1631.mp3

... ของใคร

... kɔ̌ɔng krai?
should
l1632.mp3

ควร

kuan
did not
l1633.mp3

ไม่ได้ + v.

mâi dâi
cooking pot
l1634.mp3

หม้อ

mɔ̂ɔ
to look
l1635.mp3

มอง

mɔɔng
whenever
l1636.mp3

เมื่อไหร่

mʉ̂arài
meal
l1637.mp3

มื้อ

mʉ́ʉ
interesting
l1638.mp3

น่าสนใจ

nâa-sǒn-jai
enjoyable, pleasurable (for a visit)
l1639.mp3

น่าเที่ยว

nâa-tiâw
in
l1640.mp3

ใน

nai
to bring
l1641.mp3

นำมา

nam maa
definitively, certainely
l1642.mp3

แน่นอน

nɛ̂ɛ-nɔɔn
crab meat in yellow curry sauce
l1643.mp3

เนื้อปูผัดผงกะหรี่

nʉ́a bpuu pàt pǒng-gàriì
restaurant (formal)
l1644.mp3

ภัตตาคาร

pát-dtaa-kaan
stir fried morning glory in oyster sauce
l1645.mp3

ผัดผักบุ้งไฟแดง

pàt pàk-bûng fai-dɛɛng
to increase, to add
l1646.mp3

เพิ่ม

pə̂əm
to miss, to slip
l1647.mp3

พลาด

plâat
mountain
l1648.mp3

ภูเขา

puu-kǎo
program
l1649.mp3

รายงาน

raay-ngaan
taste, flavor
l1650.mp3

รส

rót
particle used at the end of negative sentences
l1651.mp3

หรอก

rɔ̀ɔk
able, efficient,can
l1652.mp3

สามารถ

sǎa-mâat
as for
l1653.mp3

ส่วน

sùan
to cause, to provoke
l1654.mp3

ทำให้

tam hâi
whole, entire, all
l1655.mp3

ทั้ง

táng
crispy ruby in coconut milk with ice
l1656.mp3

ทับทิมกรอบ

táptim grɔ̀ɔp
to make a pleasure tour, to wander
l1657.mp3

เที่ยว

tiâw
person (formal)
l1658.mp3

ที่

tiî
somewhere, some place, anywhere, wherever
l1659.mp3

ที่ไหน

tiî-nǎi
there
l1660.mp3

ที่นั่น

tiî-nân
most + adj. / adj.+est
l1661.mp3

ที่สุด

adj. + tiîsùt
to say, to speak, to remark
l1662.mp3

ว่า

wâa
temple
l1663.mp3

วัด

wát
to grill, to barbecue / grilled
l1664.mp3

ย่าง

yâang