Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 15 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l151.mp3

เบอร์

bəə
(phone) number

l152.mp3

แบบ

bɛ̀ɛp
type

l153.mp3

บริการ

bɔɔrigaan
service

l154.mp3

บริการรถรับส่ง

bɔɔrigaan rót ráp-sòng
pick-up service

l155.mp3

ช่วง

chûang
extent, interval, period

l156.mp3

เดินทาง

dəən-taang
to travel

l157.mp3

เดียวกัน

diaw-gan
same (a single one)

l158.mp3

ตอนนี้

dtɔɔn-nií
now

l159.mp3

ต้องการ

dtɔ̂ɔng-gaan
to need, to wish

l1510.mp3

เต็ม

dtem
full

l1511.mp3

ต่อ

dtɔ̀ɔ
to connect

l1512.mp3

แจ้ง

jɛ̂ɛng
to notify, to inform

l1513.mp3

จอง

jɔɔng
to book, to make a reservation

l1514.mp3

ห้อง

hɔ̂ɔng
room

l1515.mp3

เครื่องบิน

krʉ̂ang-bin
plane

l1516.mp3

ล่วงหน้า

lûang-nâa
in advance

l1517.mp3

ไหน

... nǎi?
which ...?

l1518.mp3

แน่ใจ

nɛ̂ɛ-jai
to be sure, to be certain

l1519.mp3

พัก

pák
to rest, to stay (temporarily)

l1520.mp3

ระดับ

rádàp
level, altitude

l1521.mp3

รับสาย

ráp-sǎay
to answer the phone

l1522.mp3

เรียบร้อย

riâp-rɔ́ɔy
alright

l1523.mp3

โรงแรม

roong-rɛɛm
hotel

l1524.mp3

สาย

sǎay
line, wire (telephone)

l1525.mp3

ซัก

sák
about, approximately

l1526.mp3

สนามบิน

sa-nǎam-bin
airport

l1527.mp3

เทศกาล

têetsagaan
festival

l1528.mp3

โทรไป / โทรมา

too bpai / too maa
to phone

l1529.mp3

ถือ

tʉ̌ʉ
to hold

l1530.mp3

ยินดี

yindi
great, delighted

l1531.mp3

ห้องเดี่ยว

hɔ̂ɔng diàw
single room

l1532.mp3

ห้องคู่

hɔ̂ɔng kûu
double room

l1533.mp3

ห้องธรรมดา

hɔ̂ɔng tammadaa
standard room

l1534.mp3

ห้องสวีท

hɔ̂ɔng sa-wiìt
deluxe room

l1535.mp3

ห้องแอร์

hɔ̂ɔng ɛɛ
room with air condition

l1536.mp3

ห้องพัดลม

hɔ̂ɔng pát-lom
room with fan

l1537.mp3

ห้องว่าง

hɔ̂ɔng wâang
room available

l1538.mp3

ห้องเต็ม

hɔ̂ɔng dtem
room fully booked

l1539.mp3

เตียงเล็ก

dtiang lék
small bed

l1540.mp3

เตียงใหญ่

dtiang yài
big bed

l1541.mp3

เตียงเดี่ยว

dtiang diàw
single bed

l1542.mp3

เตียงคู่

dtiang kûu
twin bed

l1543.mp3

เตียงเสริม

dtiang sə̌əm
extra bed

l1544.mp3

สระว่ายน้ำ

sà-wâay-nám
swimming-pool

l1545.mp3

ห้องซาวน่า

hɔ̂ɔng saawnâa
sauna

l1546.mp3

ห้องออกกำลังกาย

hɔ̂ɔng ɔ̀ɔk-gamlang-gaay
fitness room

l1547.mp3

และอื่น ๆ

lɛ́ ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn
etc.