Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 15 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
(phone) number
l151.mp3

เบอร์

bəə
type
l152.mp3

แบบ

bɛ̀ɛp
service
l153.mp3

บริการ

bɔɔrigaan
pick-up service
l154.mp3

บริการรถรับส่ง

bɔɔrigaan rót ráp-sòng
extent, interval, period
l155.mp3

ช่วง

chûang
to travel
l156.mp3

เดินทาง

dəən-taang
same (a single one)
l157.mp3

เดียวกัน

diaw-gan
now
l158.mp3

ตอนนี้

dtɔɔn-nií
to need, to wish
l159.mp3

ต้องการ

dtɔ̂ɔng-gaan
full
l1510.mp3

เต็ม

dtem
to connect
l1511.mp3

ต่อ

dtɔ̀ɔ
to notify, to inform
l1512.mp3

แจ้ง

jɛ̂ɛng
to book, to make a reservation
l1513.mp3

จอง

jɔɔng
room
l1514.mp3

ห้อง

hɔ̂ɔng
plane
l1515.mp3

เครื่องบิน

krʉ̂ang-bin
in advance
l1516.mp3

ล่วงหน้า

lûang-nâa
which ...?
l1517.mp3

ไหน

... nǎi?
to be sure, to be certain
l1518.mp3

แน่ใจ

nɛ̂ɛ-jai
to rest, to stay (temporarily)
l1519.mp3

พัก

pák
level, altitude
l1520.mp3

ระดับ

rádàp
to answer the phone
l1521.mp3

รับสาย

ráp-sǎay
alright
l1522.mp3

เรียบร้อย

riâp-rɔ́ɔy
hotel
l1523.mp3

โรงแรม

roong-rɛɛm
line, wire (telephone)
l1524.mp3

สาย

sǎay
about, approximately
l1525.mp3

ซัก

sák
airport
l1526.mp3

สนามบิน

sa-nǎam-bin
festival
l1527.mp3

เทศกาล

têetsagaan
to phone
l1528.mp3

โทรไป / โทรมา

too bpai / too maa
to hold
l1529.mp3

ถือ

tʉ̌ʉ
great, delighted
l1530.mp3

ยินดี

yindi
single room
l1531.mp3

ห้องเดี่ยว

hɔ̂ɔng diàw
double room
l1532.mp3

ห้องคู่

hɔ̂ɔng kûu
standard room
l1533.mp3

ห้องธรรมดา

hɔ̂ɔng tammadaa
deluxe room
l1534.mp3

ห้องสวีท

hɔ̂ɔng sa-wiìt
room with air condition
l1535.mp3

ห้องแอร์

hɔ̂ɔng ɛɛ
room with fan
l1536.mp3

ห้องพัดลม

hɔ̂ɔng pát-lom
room available
l1537.mp3

ห้องว่าง

hɔ̂ɔng wâang
room fully booked
l1538.mp3

ห้องเต็ม

hɔ̂ɔng dtem
small bed
l1539.mp3

เตียงเล็ก

dtiang lék
big bed
l1540.mp3

เตียงใหญ่

dtiang yài
single bed
l1541.mp3

เตียงเดี่ยว

dtiang diàw
twin bed
l1542.mp3

เตียงคู่

dtiang kûu
extra bed
l1543.mp3

เตียงเสริม

dtiang sə̌əm
swimming-pool
l1544.mp3

สระว่ายน้ำ

sà-wâay-nám
sauna
l1545.mp3

ห้องซาวน่า

hɔ̂ɔng saawnâa
fitness room
l1546.mp3

ห้องออกกำลังกาย

hɔ̂ɔng ɔ̀ɔk-gamlang-gaay
etc.
l1547.mp3

และอื่น ๆ

lɛ́ ʉ̀ʉn ʉ̀ʉn