Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 14 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l141.mp3

ใบเสร็จ

bai-sèt
receipt

l142.mp3

บัตร

bàt
card

l143.mp3

บัตรโทรศัพท์

bàt toorasàp
phone card

l144.mp3

เปรี้ยว

bpriâw
sour

l145.mp3

ชา

chaa
tea

l146.mp3

ชิ้น

chín
piece, slice

l147.mp3

ชมพู่

chom-pûu
rose apple

l148.mp3

ตรงเวลา

dtrong weelaa
punctual, on time

l149.mp3

ฝาก

fàak
to deposit / to leave (something with someone)/ to entrust

l1410.mp3

ฝรั่ง

faràng
guava

l1411.mp3

กาแฟดำ

gaafɛɛ dam
black coffee

l1412.mp3

กาแฟใส่นม

gaafɛɛ sài nom
coffee with milk

l1413.mp3

เห็น

hěn
to see

l1414.mp3

จำ

jam
to memorize

l1415.mp3

จำได้

jam dâi
to remember

l1416.mp3

ขยิบตาใส่

kà-yìp dtaa (sài )
to wink (at)

l1417.mp3

แคนตาลูป

kɛɛn-dtaa-lúup
cantalupe

l1418.mp3

เคย

kəəy
used to / ever

l1419.mp3

ขม

kǒm
bitter

l1420.mp3

ครีม

kriim
cream

l1421.mp3

ความหวาน

kwaam-wǎan
sweetness

l1422.mp3

เลย

ləəy
therefore

l1423.mp3

ไม่...เลย

mâi + V. or adj. + ləəy
don't + V. + at all / not + adj + at all

l1424.mp3

มีแต่ ...

mii dtɛ̀ɛ
there is/are only ...

l1425.mp3

หมดแล้ว

mòt
finished / consumed entirely

l1426.mp3

น้ำตาล

nám-dtaan
sugar

l1427.mp3

นม

nom
milk

l1428.mp3

โอเลี้ยง

oo-liáng
chinese black coffee

l1429.mp3

พอดี

pɔɔ-dii
just / fit

l1430.mp3

พริกน้ำตาล

prík nám-dtaan
sugar with chilli

l1431.mp3

พริกเกลือ

prík glʉa
salt with chilli

l1432.mp3

พึ่ง + v.

pʉ̂ng + v.
just + v.

l1433.mp3

ร้านกาแฟ

ráan gaafɛɛ
coffee shop

l1434.mp3

ร้านข้างทาง

ráan kâang-taang
side-street shop

l1435.mp3

รีบ

riîp
to hurry

l1436.mp3

รถเข็น

rót-kěn
cart

l1437.mp3

รึ

rʉ́
particle transforming a statement in yes or no question

l1438.mp3

ใส่

sài
to put into, to insert, to put in

l1439.mp3

โซดา

sooda
soda

l1440.mp3

ทั้ง...และ

táng ... lɛ́ ...
both ... and ...

l1441.mp3

แทบ

tɛ̂ɛp
almost, nearly

l1442.mp3

หวาน

wǎan
sweet

l1443.mp3

เวลา

weelaa
time

l1444.mp3

แวะ

wɛ́
to drop in, to stop in

l1445.mp3

เย็น

yen
cool (weather)/ cold (drink)

l1446.mp3

ตอบอย่างอาย ๆ

dtɔ̀ɔp yàang aay aay
to reply shyly