Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 14 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
receipt
l141.mp3

ใบเสร็จ

bai-sèt
card
l142.mp3

บัตร

bàt
phone card
l143.mp3

บัตรโทรศัพท์

bàt toorasàp
sour
l144.mp3

เปรี้ยว

bpriâw
tea
l145.mp3

ชา

chaa
piece, slice
l146.mp3

ชิ้น

chín
rose apple
l147.mp3

ชมพู่

chom-pûu
punctual, on time
l148.mp3

ตรงเวลา

dtrong weelaa
to deposit / to leave (something with someone)/ to entrust
l149.mp3

ฝาก

fàak
guava
l1410.mp3

ฝรั่ง

faràng
black coffee
l1411.mp3

กาแฟดำ

gaafɛɛ dam
coffee with milk
l1412.mp3

กาแฟใส่นม

gaafɛɛ sài nom
to see
l1413.mp3

เห็น

hěn
to memorize
l1414.mp3

จำ

jam
to remember
l1415.mp3

จำได้

jam dâi
to wink (at)
l1416.mp3

ขยิบตาใส่

kà-yìp dtaa (sài )
cantalupe
l1417.mp3

แคนตาลูป

kɛɛn-dtaa-lúup
used to / ever
l1418.mp3

เคย

kəəy
bitter
l1419.mp3

ขม

kǒm
cream
l1420.mp3

ครีม

kriim
sweetness
l1421.mp3

ความหวาน

kwaam-wǎan
therefore
l1422.mp3

เลย

ləəy
don't + V. + at all / not + adj + at all
l1423.mp3

ไม่...เลย

mâi + V. or adj. + ləəy
there is/are only ...
l1424.mp3

มีแต่ ...

mii dtɛ̀ɛ
finished / consumed entirely
l1425.mp3

หมดแล้ว

mòt
sugar
l1426.mp3

น้ำตาล

nám-dtaan
milk
l1427.mp3

นม

nom
chinese black coffee
l1428.mp3

โอเลี้ยง

oo-liáng
just / fit
l1429.mp3

พอดี

pɔɔ-dii
sugar with chilli
l1430.mp3

พริกน้ำตาล

prík nám-dtaan
salt with chilli
l1431.mp3

พริกเกลือ

prík glʉa
just + v.
l1432.mp3

พึ่ง + v.

pʉ̂ng + v.
coffee shop
l1433.mp3

ร้านกาแฟ

ráan gaafɛɛ
side-street shop
l1434.mp3

ร้านข้างทาง

ráan kâang-taang
to hurry
l1435.mp3

รีบ

riîp
cart
l1436.mp3

รถเข็น

rót-kěn
particle transforming a statement in yes or no question
l1437.mp3

รึ

rʉ́
to put into, to insert, to put in
l1438.mp3

ใส่

sài
soda
l1439.mp3

โซดา

sooda
both ... and ...
l1440.mp3

ทั้ง...และ

táng ... lɛ́ ...
almost, nearly
l1441.mp3

แทบ

tɛ̂ɛp
sweet
l1442.mp3

หวาน

wǎan
time
l1443.mp3

เวลา

weelaa
to drop in, to stop in
l1444.mp3

แวะ

wɛ́
cool (weather)/ cold (drink)
l1445.mp3

เย็น

yen
to reply shyly
l1446.mp3

ตอบอย่างอาย ๆ

dtɔ̀ɔp yàang aay aay