Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 13 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l131.mp3

จอด

jɔ̀ɔt
to park, to stop (vehicle)

l132.mp3

คัน

kan
classifier for car

l133.mp3

หลัง

lǎng
after

l134.mp3

ไม่มีทาง

mâi mii taang
no way

l135.mp3

อ๋อ

ɔ̌ɔ
ooh!

l136.mp3

พยายาม

pa-ya-yaam
to attempt, to make an effort

l137.mp3

พอจะ + v.

pɔɔ-jà + v.
quite + v.

l138.mp3

พอใจ

pɔɔ-jai
pleased, satisfied

l139.mp3

พอถึง ...

pɔɔ-tʉ̌ng ...
when one arrives ...

l1310.mp3

เพราะว่า

prɔ́ wâa
because (of)

l1311.mp3

ร้านตัดเสื้อ

ráan dtàt-sʉ̂a
tailor shop

l1312.mp3

ร้านเพชรพลอย

ráan pét-plɔɔy
jewelry shop

l1313.mp3

เรียก

riâk
to call

l1314.mp3

เริ่ม

rə̂əm
to begin

l1315.mp3

สงสัยว่า

sǒng-sǎi wâa
to doubt (that)

l1316.mp3

ถ้า

tâa
if, in case

l1317.mp3

ถ้างั้น

tâa ngán
in that case

l1318.mp3

ทำไม

tammai
why

l1319.mp3

ถูก

tùuk
cheap

l1320.mp3

ถูกจัง

tùuk jang
very cheap

l1321.mp3

หวังว่า

wǎng wâa
to hope (that)

l1322.mp3

อย่างนี้

yàang-nií
like this

l1323.mp3

แยกกัน

yɛ̂ɛk gan
to separate

l1324.mp3

ยิ้ม

yím
to smile