Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 13 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
to park, to stop (vehicle)
l131.mp3

จอด

jɔ̀ɔt
classifier for car
l132.mp3

คัน

kan
after
l133.mp3

หลัง

lǎng
no way
l134.mp3

ไม่มีทาง

mâi mii taang
ooh!
l135.mp3

อ๋อ

ɔ̌ɔ
to attempt, to make an effort
l136.mp3

พยายาม

pa-ya-yaam
quite + v.
l137.mp3

พอจะ + v.

pɔɔ-jà + v.
pleased, satisfied
l138.mp3

พอใจ

pɔɔ-jai
when one arrives ...
l139.mp3

พอถึง ...

pɔɔ-tʉ̌ng ...
because (of)
l1310.mp3

เพราะว่า

prɔ́ wâa
tailor shop
l1311.mp3

ร้านตัดเสื้อ

ráan dtàt-sʉ̂a
jewelry shop
l1312.mp3

ร้านเพชรพลอย

ráan pét-plɔɔy
to call
l1313.mp3

เรียก

riâk
to begin
l1314.mp3

เริ่ม

rə̂əm
to doubt (that)
l1315.mp3

สงสัยว่า

sǒng-sǎi wâa
if, in case
l1316.mp3

ถ้า

tâa
in that case
l1317.mp3

ถ้างั้น

tâa ngán
why
l1318.mp3

ทำไม

tammai
cheap
l1319.mp3

ถูก

tùuk
very cheap
l1320.mp3

ถูกจัง

tùuk jang
to hope (that)
l1321.mp3

หวังว่า

wǎng wâa
like this
l1322.mp3

อย่างนี้

yàang-nií
to separate
l1323.mp3

แยกกัน

yɛ̂ɛk gan
to smile
l1324.mp3

ยิ้ม

yím