Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 12 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l121.mp3

บ้าง

bâang
some

l122.mp3

เบอร์

bəə
number, size

l123.mp3

แบบ

bɛ̀ɛp
style, model

l124.mp3

ประตู

bprà-dtuu
door

l125.mp3

ได้

dâi
can, to be able to

l126.mp3

เดิน

dəən
to walk

l127.mp3

ตกลง

dtòk-long
to agree

l128.mp3

ต้นไม้

dtôn-mái
tree, plant

l129.mp3

ต่อ

dtɔ̀ɔ
to bargain, to haggle

l1210.mp3

ต่อไป

dtɔ̀ɔ-bpai
to continue

l1211.mp3

ตัว

dtua
body / classifier for clothes, animals, chairs, etc.

l1212.mp3

แออัด

ɛɛ-àt
crowded

l1213.mp3

กางเกง

gaang-geeng
pants

l1214.mp3

ก็ได้

gɔ̂ dâi
can (possible)

l1215.mp3

...ก็แล้วกัน

... gɔ̂ lɛ́ɛw gan
... and that's it

l1216.mp3

ก่อน

gɔ̀ɔn
before

l1217.mp3

กว่า

adj + gwàa
more + adj, adj+er

l1218.mp3

จ่าย

jàay
to pay

l1219.mp3

จัง

jang
very much, a lot

l1220.mp3

เข้า

kâo
to enter

l1221.mp3

แค่

kɛ̂ɛ
just, only

l1222.mp3

คนขาย

kon-kǎay
seller

l1223.mp3

ของ

kɔ̌ɔng
thing, stuff

l1224.mp3

ของที่ระลึก

kɔ̌ɔng-tiî-rálʉ́k
souvenir

l1225.mp3

ลด

lót
to reduce, to discount

l1226.mp3

ลูกค้า

lûuk-káa
customer, client

l1227.mp3

... มากจน

... mâak jon
so ... that

l1228.mp3

ไม่เป็นไร

mâi bpen rai
nevermind

l1229.mp3

น่าจะ

nâa-jà
ought to

l1230.mp3

เนี่ย

niâ
particle used to emphazise a statement

l1231.mp3

เงิน

ngəən
money

l1232.mp3

พอดี

pɔɔ-dii
fit

l1233.mp3

อื่น

ʉ̀ʉn
other

l1234.mp3

ราคา

raa-kaa
price, cost

l1235.mp3

ร้าน

ráan
shop

l1236.mp3

สำหรับ

sǎmràp
in order that, for

l1237.mp3

เสียง

siǎng
sound, voice, noise

l1238.mp3

สี

siǐ
color

l1239.mp3

สีดำ

(siǐ )dam
black (color)

l1240.mp3

สีขาว

(siǐ )kǎaw
white (color)

l1241.mp3

เสื้อ

sʉ̂a
shirt

l1242.mp3

เสื้อผ้า

sʉ̂a-pâa
clothes

l1243.mp3

เท่านั้น

tâo-nán
only

l1244.mp3

เวลา

weelaa
time / when

l1245.mp3

เยอะ

yə́
many, much