Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 12 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
some
l121.mp3

บ้าง

bâang
number, size
l122.mp3

เบอร์

bəə
style, model
l123.mp3

แบบ

bɛ̀ɛp
door
l124.mp3

ประตู

bprà-dtuu
can, to be able to
l125.mp3

ได้

dâi
to walk
l126.mp3

เดิน

dəən
to agree
l127.mp3

ตกลง

dtòk-long
tree, plant
l128.mp3

ต้นไม้

dtôn-mái
to bargain, to haggle
l129.mp3

ต่อ

dtɔ̀ɔ
to continue
l1210.mp3

ต่อไป

dtɔ̀ɔ-bpai
body / classifier for clothes, animals, chairs, etc.
l1211.mp3

ตัว

dtua
crowded
l1212.mp3

แออัด

ɛɛ-àt
pants
l1213.mp3

กางเกง

gaang-geeng
can (possible)
l1214.mp3

ก็ได้

gɔ̂ dâi
... and that's it
l1215.mp3

...ก็แล้วกัน

... gɔ̂ lɛ́ɛw gan
before
l1216.mp3

ก่อน

gɔ̀ɔn
more + adj, adj+er
l1217.mp3

กว่า

adj + gwàa
to pay
l1218.mp3

จ่าย

jàay
very much, a lot
l1219.mp3

จัง

jang
to enter
l1220.mp3

เข้า

kâo
just, only
l1221.mp3

แค่

kɛ̂ɛ
seller
l1222.mp3

คนขาย

kon-kǎay
thing, stuff
l1223.mp3

ของ

kɔ̌ɔng
souvenir
l1224.mp3

ของที่ระลึก

kɔ̌ɔng-tiî-rálʉ́k
to reduce, to discount
l1225.mp3

ลด

lót
customer, client
l1226.mp3

ลูกค้า

lûuk-káa
so ... that
l1227.mp3

... มากจน

... mâak jon
nevermind
l1228.mp3

ไม่เป็นไร

mâi bpen rai
ought to
l1229.mp3

น่าจะ

nâa-jà
particle used to emphazise a statement
l1230.mp3

เนี่ย

niâ
money
l1231.mp3

เงิน

ngəən
fit
l1232.mp3

พอดี

pɔɔ-dii
other
l1233.mp3

อื่น

ʉ̀ʉn
price, cost
l1234.mp3

ราคา

raa-kaa
shop
l1235.mp3

ร้าน

ráan
in order that, for
l1236.mp3

สำหรับ

sǎmràp
sound, voice, noise
l1237.mp3

เสียง

siǎng
color
l1238.mp3

สี

siǐ
black (color)
l1239.mp3

สีดำ

(siǐ )dam
white (color)
l1240.mp3

สีขาว

(siǐ )kǎaw
shirt
l1241.mp3

เสื้อ

sʉ̂a
clothes
l1242.mp3

เสื้อผ้า

sʉ̂a-pâa
only
l1243.mp3

เท่านั้น

tâo-nán
time / when
l1244.mp3

เวลา

weelaa
many, much
l1245.mp3

เยอะ

yə́