Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 11 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l111.mp3

อากาศดี

aagàat(dii )
(good) weather

l112.mp3

เอา

ao
to bring, to want (something)

l113.mp3

...ได้ไหม

... dâi mái?
can I ...? / can you ...?

l114.mp3

ดีกว่า

dii gwàa
better

l115.mp3

ตอนนี้

dtɔ̂ɔn-nií
now

l116.mp3

กรุณา

garú-naa
please

l117.mp3

อิ่ม

ìm
to be full

l118.mp3

ข้างใน

kâang-nai
inside

l119.mp3

ข้างนอก

kâang-nɔ̂ɔk
outside

l1110.mp3

ครั้งแรก

kráng rɛ̂ɛk
1st time

l1111.mp3

แล้ว...ล่ะ

lɛ́ɛw ... là?
what about ...?

l1112.mp3

ไม่ต้องทอน

mâi dtɔ̂ɔng tɔɔn
keep the change

l1113.mp3

แม่น้ำ

mɛ̂ɛ-nám
river

l1114.mp3

เมื่อ

mʉ̂a
when

l1115.mp3

น้ำตะไคร้

nám-dtà-krái
lemongrass juice

l1116.mp3

น้ำส้ม

nám-sôm
orange juice

l1117.mp3

น้ำส้มสด

nám-sôm-sòt
fresh orange juice

l1118.mp3

นั่ง

nâng
to sit

l1119.mp3

แนะนำ

nɛ́-nam
to suggest, to introduce

l1120.mp3

หนู

nǔu
pronoun used by and to refer to children

l1121.mp3

แรก

rɛ̂ɛk
first

l1122.mp3

หรือ

rʉ̌ʉ
or

l1123.mp3

สะระแหน่ปั่น

sara-nɛ̀ɛ bpàn
mint shake

l1124.mp3

เสร็จแล้ว

sèt (lɛ́ɛw )
to finish (already)

l1125.mp3

สุดท้าย

sùttáay
last

l1126.mp3

ท่าน

tâan
person (formal)

l1127.mp3

ที่

tiî
that, which, who

l1128.mp3

ทุก

túk
every, all, each

l1129.mp3

อย่าง

yàang
kind, sort, type

l1130.mp3

ว่าง

wâang
free, unoccupied, available

l1131.mp3

เครื่องดื่ม

krʉ̂ang-dʉ̀ʉm
drinks

l1132.mp3

น้ำเปล่า

nám bplào
water

l1133.mp3

น้ำแข็ง

nám-kɛ̌ng
ice

l1134.mp3

น้ำ + ...+ ปั่น

nám + ... + bpàn
... shake

l1135.mp3

น้ำ ... สด

nám + ... + sòt
fresh ... juice

l1136.mp3

ข้าว

kâaw
rice / rice dishes

l1137.mp3

ข้าวเปล่า / ข้าวสวย

kâaw bplào / kâaw sǔay
steam rice

l1138.mp3

ข้าวเเหนียว

kâaw niǎw
sticky rice

l1139.mp3

ข้าวผัด

kâaw pàt
fried rice

l1140.mp3

กับข้าว

gàp-kâaw
dishes

l1141.mp3

ยำส้มโอ

yam sôm-oo
pomelo salad with spice

l1142.mp3

ยำทะเล

yam tálee
seafood salad with spice

l1143.mp3

ต้มข่าไก่

dtôm kàa gài
coconut milk soup with chicken

l1144.mp3

ต้มยำกุ้ง

dtôm yam gûng
spicy soup with galingale, lemon-grass, chilli and kefir-lime leaf, usually with shrimps

l1145.mp3

ปลาผัดเปรี้ยวหวาน

bplaa pàt bpriâw wǎan
pan-fried fish in sweet and sour sauce

l1146.mp3

ปลาสามรส

bplaa sǎam rót
whole deep-fried fish with hot, sweet and sour sauce

l1147.mp3

ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง

yɔ̂ɔt mà-bpràaw ɔ̀ɔn pàt gûng
pan-fried coconut shoot with shrimps

l1148.mp3

ผัดผักรวม

pàt pàk ruam
pan-fried assorted vegetables in oyster sauce

l1149.mp3

ทอดมันกุ้ง

tɔ̂ɔt-man gûng
deep fried shrimp cake