Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 11 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
(good ) weather
l111.mp3

อากาศดี

aagàat(dii )
to bring, to want (something)
l112.mp3

เอา

ao
can I ...? / can you ...?
l113.mp3

...ได้ไหม

... dâi mái?
better
l114.mp3

ดีกว่า

dii gwàa
now
l115.mp3

ตอนนี้

dtɔ̂ɔn-nií
please
l116.mp3

กรุณา

garú-naa
to be full
l117.mp3

อิ่ม

ìm
inside
l118.mp3

ข้างใน

kâang-nai
outside
l119.mp3

ข้างนอก

kâang-nɔ̂ɔk
1st time
l1110.mp3

ครั้งแรก

kráng rɛ̂ɛk
what about ...?
l1111.mp3

แล้ว...ล่ะ

lɛ́ɛw ... là?
keep the change
l1112.mp3

ไม่ต้องทอน

mâi dtɔ̂ɔng tɔɔn
river
l1113.mp3

แม่น้ำ

mɛ̂ɛ-nám
when
l1114.mp3

เมื่อ

mʉ̂a
lemongrass juice
l1115.mp3

น้ำตะไคร้

nám-dtà-krái
orange juice
l1116.mp3

น้ำส้ม

nám-sôm
fresh orange juice
l1117.mp3

น้ำส้มสด

nám-sôm-sòt
to sit
l1118.mp3

นั่ง

nâng
to suggest, to introduce
l1119.mp3

แนะนำ

nɛ́-nam
pronoun used by and to refer to children
l1120.mp3

หนู

nǔu
first
l1121.mp3

แรก

rɛ̂ɛk
or
l1122.mp3

หรือ

rʉ̌ʉ
mint shake
l1123.mp3

สะระแหน่ปั่น

sara-nɛ̀ɛ bpàn
to finish (already)
l1124.mp3

เสร็จแล้ว

sèt (lɛ́ɛw )
last
l1125.mp3

สุดท้าย

sùttáay
person (formal)
l1126.mp3

ท่าน

tâan
that, which, who
l1127.mp3

ที่

tiî
every, all, each
l1128.mp3

ทุก

túk
kind, sort, type
l1129.mp3

อย่าง

yàang
free, unoccupied, available
l1130.mp3

ว่าง

wâang
drinks
l1131.mp3

เครื่องดื่ม

krʉ̂ang-dʉ̀ʉm
water
l1132.mp3

น้ำเปล่า

nám bplào
ice
l1133.mp3

น้ำแข็ง

nám-kɛ̌ng
... shake
l1134.mp3

น้ำ + ...+ ปั่น

nám + ... + bpàn
fresh ... juice
l1135.mp3

น้ำ ... สด

nám + ... + sòt
rice / rice dishes
l1136.mp3

ข้าว

kâaw
steam rice
l1137.mp3

ข้าวเปล่า / ข้าวสวย

kâaw bplào / kâaw sǔay
sticky rice
l1138.mp3

ข้าวเเหนียว

kâaw niǎw
fried rice
l1139.mp3

ข้าวผัด

kâaw pàt
dishes
l1140.mp3

กับข้าว

gàp-kâaw
pomelo salad with spice
l1141.mp3

ยำส้มโอ

yam sôm-oo
seafood salad with spice
l1142.mp3

ยำทะเล

yam tálee
coconut milk soup with chicken
l1143.mp3

ต้มข่าไก่

dtôm kàa gài
spicy soup with galingale, lemon-grass, chilli and kefir-lime leaf, usually with shrimps
l1144.mp3

ต้มยำกุ้ง

dtôm yam gûng
pan-fried fish in sweet and sour sauce
l1145.mp3

ปลาผัดเปรี้ยวหวาน

bplaa pàt bpriâw wǎan
whole deep-fried fish with hot, sweet and sour sauce
l1146.mp3

ปลาสามรส

bplaa sǎam rót
pan-fried coconut shoot with shrimps
l1147.mp3

ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง

yɔ̂ɔt mà-bpràaw ɔ̀ɔn pàt gûng
pan-fried assorted vegetables in oyster sauce
l1148.mp3

ผัดผักรวม

pàt pàk ruam
deep fried shrimp cake
l1149.mp3

ทอดมันกุ้ง

tɔ̂ɔt-man gûng