Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 10 - Flashcards : Thai to English

Each time you reload the page, items will shuffle randomly

l101.mp3

อาหารทะเล

aahǎan tálee
seafood

l102.mp3

เอา

ao
to want (+noun)

l103.mp3

เป็ด

bpèt
duck

l104.mp3

ปลา

bplaa
fish

l105.mp3

ปลาหมึก

bplaa-mʉ̀k
squid

l106.mp3

ปู

bpuu
crab

l107.mp3

ได้

dâi
can (modal verb)

l108.mp3

ตลาด

dtalàat
market

l109.mp3

แตงโม

dtɛɛng-moo
watermelon

l1010.mp3

ไก่

gài
chicken

l1011.mp3

กำ

gam
bunch

l1012.mp3

กิโล

gìloo
kilogram

l1013.mp3

กล้วย

glûay
banana

l1014.mp3

กระเทียม

grà-tiam
garlic

l1015.mp3

กุ้ง

gûng
shrimp

l1016.mp3

เห็ด

hèt
mushroom

l1017.mp3

หอย

hɔ̌ɔy
shell

l1018.mp3

หัวหอม

hǔa-hɔ̌ɔm
onion

l1019.mp3

ข้าวโพด

kâaw-pôot
corn

l1020.mp3

ขาย

kǎay
to sell

l1021.mp3

ไข่

kài
egg

l1022.mp3

ขนม

ka-nǒm
snack, sweet, dessert

l1023.mp3

ขีด

kiìt
100 gram

l1024.mp3

ละ

lá
per

l1025.mp3

โหล

lǒo
a dozen

l1026.mp3

ลูก

lûuk
classifier for round objects

l1027.mp3

ไม่เป็นไร

mâi bpen rai
you're welcome / nevermind

l1028.mp3

มะเขือเทศ

má-kʉ̌a-têet
tomato

l1029.mp3

มะละกอ

málágɔɔ
papaya

l1030.mp3

มะม่วง

má-mûang
mango

l1031.mp3

มะนาว

má-naaw
lemon

l1032.mp3

มะพร้าว

má-práaw
coconut

l1033.mp3

แม่ค้า

mɛ̂ɛ-káa
merchant, seller (female)

l1034.mp3

หมู

mǔu
pork

l1035.mp3

เนื้อ

nʉ́a
beef

l1036.mp3

เนื้อสัตว์

nʉ́a-sàt
meat

l1037.mp3

เงาะ

ngɔ́
rambutan

l1038.mp3

งั้น

ngán
so, then

l1039.mp3

ผัก

pàk
vegetables

l1040.mp3

แผง

pɛ̌ɛng
tray

l1041.mp3

พี่

piî
elder brother or sister, title given to older people

l1042.mp3

ผลไม้

pǒnla-mái
fruit

l1043.mp3

พริก

prík
chilli

l1044.mp3

ร้านขายปลา

ráan kǎay-bplaa
fish shop

l1045.mp3

ไส้กรอก

sâigrɔ̀ɔk
sausage

l1046.mp3

สับปะรด

sàp-bpàrót
pineapple

l1047.mp3

ทราบ

sâap
to know (formal)

l1048.mp3

ส้ม

sôm
orange

l1049.mp3

สด

sòt
fresh

l1050.mp3

ซื้อ

sʉ́ʉ
to buy

l1051.mp3

ทางนี้

taang-nií
this way

l1052.mp3

ถุง

tǔng
bag

l1053.mp3

แวะมาอีก

wɛ́ maa iìk
please come again

l1054.mp3

หวี

wiǐ
a hand, a bunch (of bananas)