Learn Thai in Bangkok

Learn to speak Thai online - lesson 10 - Flashcards : English to Thai

Each time you reload the page, items will shuffle randomly
seafood
l101.mp3

อาหารทะเล

aahǎan tálee
to want (+noun)
l102.mp3

เอา

ao
duck
l103.mp3

เป็ด

bpèt
fish
l104.mp3

ปลา

bplaa
squid
l105.mp3

ปลาหมึก

bplaa-mʉ̀k
crab
l106.mp3

ปู

bpuu
can (modal verb)
l107.mp3

ได้

dâi
market
l108.mp3

ตลาด

dtalàat
watermelon
l109.mp3

แตงโม

dtɛɛng-moo
chicken
l1010.mp3

ไก่

gài
bunch
l1011.mp3

กำ

gam
kilogram
l1012.mp3

กิโล

gìloo
banana
l1013.mp3

กล้วย

glûay
garlic
l1014.mp3

กระเทียม

grà-tiam
shrimp
l1015.mp3

กุ้ง

gûng
mushroom
l1016.mp3

เห็ด

hèt
shell
l1017.mp3

หอย

hɔ̌ɔy
onion
l1018.mp3

หัวหอม

hǔa-hɔ̌ɔm
corn
l1019.mp3

ข้าวโพด

kâaw-pôot
to sell
l1020.mp3

ขาย

kǎay
egg
l1021.mp3

ไข่

kài
snack, sweet, dessert
l1022.mp3

ขนม

ka-nǒm
100 gram
l1023.mp3

ขีด

kiìt
per
l1024.mp3

ละ

lá
a dozen
l1025.mp3

โหล

lǒo
classifier for round objects
l1026.mp3

ลูก

lûuk
you're welcome / nevermind
l1027.mp3

ไม่เป็นไร

mâi bpen rai
tomato
l1028.mp3

มะเขือเทศ

má-kʉ̌a-têet
papaya
l1029.mp3

มะละกอ

málágɔɔ
mango
l1030.mp3

มะม่วง

má-mûang
lemon
l1031.mp3

มะนาว

má-naaw
coconut
l1032.mp3

มะพร้าว

má-práaw
merchant, seller (female)
l1033.mp3

แม่ค้า

mɛ̂ɛ-káa
pork
l1034.mp3

หมู

mǔu
beef
l1035.mp3

เนื้อ

nʉ́a
meat
l1036.mp3

เนื้อสัตว์

nʉ́a-sàt
rambutan
l1037.mp3

เงาะ

ngɔ́
so, then
l1038.mp3

งั้น

ngán
vegetables
l1039.mp3

ผัก

pàk
tray
l1040.mp3

แผง

pɛ̌ɛng
elder brother or sister, title given to older people
l1041.mp3

พี่

piî
fruit
l1042.mp3

ผลไม้

pǒnla-mái
chilli
l1043.mp3

พริก

prík
fish shop
l1044.mp3

ร้านขายปลา

ráan kǎay-bplaa
sausage
l1045.mp3

ไส้กรอก

sâigrɔ̀ɔk
pineapple
l1046.mp3

สับปะรด

sàp-bpàrót
to know (formal)
l1047.mp3

ทราบ

sâap
orange
l1048.mp3

ส้ม

sôm
fresh
l1049.mp3

สด

sòt
to buy
l1050.mp3

ซื้อ

sʉ́ʉ
this way
l1051.mp3

ทางนี้

taang-nií
bag
l1052.mp3

ถุง

tǔng
please come again
l1053.mp3

แวะมาอีก

wɛ́ maa iìk
a hand, a bunch (of bananas)
l1054.mp3

หวี

wiǐ