Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Sek Loso (เสก โลโซ) - ขอบใจจริงๆ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง
yàak kɔ̀ɔp-jai sàk kráng nʉ̀ng
I would like to express my thanks at least once

ถึงคนที่เคยซึ้งใจ
tʉ̌ng kon tiî kəəy sʉ́ng-jai
to a person who has deeply touched me

สุดท้ายก็จากกันไป
sùut-táay gɔ̂ jàak-gan bpai
In the end we had to part away,

และเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำ

lɛ́ lʉ̌a tíng wái piang-kɛ̂ɛ kwaam-song-jam
and leave our memories behind

อยากขอบใจที่สอนให้
yàak kɔ̀ɔp-jai tiî sɔ̌ɔn hâi
I want to thank you for teaching me,

ฝันและใฝ่จนชื่นฉ่ำ
fǎn lɛ́ fài jon chʉ̂ʉn chàm
to dream and to believe in me,

และสอนให้เจ็บให้ช้ำ
lɛ́ sɔ̌ɔn hâi jèp hâi chám
and teaching me the pain and sufferings,

ให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลาย
hâi jam bòt-rian tiî pɛɛng lʉ̌a-lǎay
for me to remember that painful lesson

ถ้าหากครั้งนี้ ไม่มีเธอลวงหลอกไว้
tâa hàak kráng-nií, mâi mii təə luang-lɔ̀ɔk wái
if you hadn’t deceive me this time

ฉันนี้คงงมงาย เห็นรักดีเกินไป ไม่มีวัน..จะรู้
chán nií kong ngom-ngaay hěn rák dii gəən-bpai mâi mii wan ... ja rúu
I would probably still be blind, expecting too much of love, and never being able… to realize

ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดั่งครู

chán jèp kráng-nií chán mii təə bpen dàng kruu
it hurts this time, I had you as a sort of teacher

สอนฉันให้เข้าใจรักร้าวเป็นเช่นไร
sɔ̌ɔn chán hâi kâo-jai rák-ráaw bpen chên-rai
you taught me and made me understand what it’s like to be heartbroken

ขอบใจ ... จริงจริง
kɔ̀ɔp-jai ... jing-jing
I thank you ... really

ถ้าหากครั้งนี้ ไม่มีเธอลวงหลอกไว้
tâa hàak kráng-nií mâi mii təə luang-lɔ̀ɔk wái
if you hadn’t deceive me this time

ฉันนี้คงงมงาย เห็นรักดีเกินไป ไม่มีวัน..จะรู้
chán nií kong ngom-ngaay hěn rák dii gəən-bpai mâi mii wan ... ja rúu
I would probably still be blind, expecting too much of love, and never being able… to realize

ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดั่งครู
chán jèp kráng-nií chán mii təə bpen dàng kruu
it hurts this time, I had you as a sort of teacher

สอนฉันให้เข้าใจรักร้าวเป็นเช่นไร
sɔ̌ɔn chán hâi kâo-jai rák-ráaw bpen chên-rai
you taught me and made me understand what it’s like to be heartbroken

ขอบใจ ... จริงจริง
kɔ̀ɔp-jai ... jing-jing
I thank you ... really

ฉันแพ้จนเข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ... ขอบใจจริง ๆ
chán pɛ́ɛ jon kâo-jai rák-ráaw bpen chên-rai... kɔ̀ɔp-jai jing-jing
I was losing until I understood, how it feels to be hearbroken... really, I thank you

ขอบใจจริง ๆ
kɔ̀ɔp-jai jing-jing
I thank you, truly 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.