Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Namcha (น้ำชา ชีรณัฐ) - รักแท้ยังไง

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


รักเอย รักเอยก็เคยดูผู้คนรักกัน
rák əəy rák əəy gɔ̂ kəəy duu pûu-kon rák-gan
oh love, oh love, I used to watch lovers

ได้แต่มองคนเหล่านั้น ยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจ
dâi dtɛ̀ɛ mɔɔng kon lào-nán yîng hěn l
ɛ́ɛw chán mâi kâo-jai
I could do nothing but watch them, I didn’t understand

ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน อะไรมันดีไม่ดี
mâi mii hèet-pǒn tiî chát-jeen àrai man dii mâi dii
what is it all about? Is it bad or good?

ที่เคยมองเห็นก็แบบนี้
tiî kəəy mɔɔng-hěn gɔ̂ bɛ̀ɛp-nií
I used to think that way

รักแล้วสุขยังงั้น รักแล้วเจ็บยังงี้ แล้วยังไง
rák lɛ́ɛw sùk yang ngán rák lɛ́ɛw jèp yang ngií lɛ́ɛw yang-ngai
when you’re in love it makes you happy and it makes you hurt and then what?

รักแท้รักที่อะไร ตับไตไส้พุง
rák t
ɛ́ɛ rák tiî àrai dtàp dtai sâi-pung
what is true love? Liver, kidneys, guts

หรือรักกางเกงที่นุ่ง ว่าดูสวยดี
rʉ̌ʉ rák gaang-geeng tiî nûng, wâa duu sǔay dii
or am I suppose to love you for your clothes, so lovely

รักที่นามสกุล รักยี่ห้อรถยนต์
rák tiî naam-sagun, rák yiî-hɔ̂ɔ rót-yon
am I suppose to love you because you have the right surname or because of your expensive car?

รักเพราะว่าไม่จน มีสตางค์ให้จ่าย
rák prɔ́ wâa mâi jon, mii sa-dtaang hâi jàay
or love you because you are not poor, and can give me plenty of money to spend?

รักแท้ต้องทำอะไร ต้องเดินห้างกัน
rák tɛ̂ɛ dtɔ̂ɔng tam àrai, dtɔ̂ɔng dəən hâang gan
what are you suppose to do when you’re in love? walking together at the mall?

กุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกัน ไม่สนสายตาใคร
gúk-gík sʉ̂ng gan lɛ́ gan, mâi sǒn sǎay-dtaa krai
hooking up with each other, and not caring about what other people think?

ซึ่งฉันไม่เข้าใจ ไม่ขอรักใครละกัน
sʉ̂ng chán mâi kâo-jai, mâi kɔ̌ɔ rák krai lá gan
really I don’t understand, love is not for me

เมื่อเธอสนใจ จะชวนเราให้ลองรักกัน
mʉ̂a təə sǒn-jai, jà chuan rao hâi lɔɔng rák gan
when you tell me that you want us to try and be lovers

ฉันแค่ขอให้ตอบฉัน ว่ารักแท้นั้นคืออะไร
ch
n kɛ̂ɛ kɔ̌ɔ ĥi dtɔ̀ɔp chn, wâa rk tɛ́ɛ nán kʉʉ àrai
I just ask you to answer me, what is real love?

ถ้ามีเหตุผลที่ชัดเจน ทำไมเราควรรักกัน
tâa mii hèet-pǒn tiî chát-jeen tammai rao kuan rák gan
is there any good reason why we should be in love?

ถ้าฟังดูแล้ว มันสร้างสรรค์
tâa fang duu lɛ́ɛw man sâang-sǎn
maybe you can make me change my mind

ฉันก็อยากจะรู้ ฉันก็อยากจะรักดูสักที
chán gɔ̂ yàak jà rúu chán gɔ̂ yàak jà rák duu sàk tii
I’d really like to know, I’d like to feel how it is to be in love for once

รักแท้รักที่อะไร ตับไตไส้พุง
rák tɛ̂ɛ rák tiî àrai dtàp dtai sâi pung
what is true love? Liver, kidneys, guts

หรือรักกางเกงที่นุ่ง ว่าดูสวยดี
rʉ̌ʉ rák gaang-geeng tiî nûng, wâa duu sǔay dii
or am I suppose to love you for your clothes, so lovely

รักที่นามสกุล รักยี่ห้อรถยนต์
rák tiî naam-sagun, rák yiî-hɔ̂ɔ rót-yon
am I suppose to love you because you have the right surname or because of your expensive car?

รักเพราะว่าไม่จน มีสตางค์ให้จ่าย
rák prɔ́ wâa mâi jon, mii sa-dtaang hâi jàay
or love you because you are not poor, and can give me plenty of money to spend?

รักแท้ต้องทำอะไร ต้องเดินห้างกัน
rák tɛ̂ɛ dtɔ̂ɔng tam àrai, dtɔ̂ɔng dəən hâang gan
what are you suppose to do when you’re in love? walking together at the mall?

กุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกัน ไม่สนสายตาใคร
gúk-gík sʉ̂ng gan lɛ́ gan, mâi sǒn sǎay-dtaa krai
hooking up with each other, and not caring about what other people think?

ซึ่งฉันไม่เข้าใจ ไม่ขอรักใครละกัน
sʉ̂ng chán mâi kâo-jai, mâi kɔ̌ɔ rák krai lá gan
really I don’t understand, love is not for me

รักแท้รักที่อะไร ตับไตไส้พุง
rák tɛ̂ɛ rák tiî àrai dtàp dtai sâi pung
what is true love? Liver, kidneys, guts

หรือรักกางเกงที่นุ่ง ว่าดูสวยดี
rʉ̌ʉ rák gaang-geeng tiî nûng, wâa duu sǔay dii
or am I suppose to love you for your clothes, so lovely

รักที่นามสกุล รักยี่ห้อรถยนต์
rák tiî naam-sagun, rák yiî-hɔ̂ɔ rót-yon
am I suppose to love you because you have the right surname or because of your expensive car?

รักเพราะว่าไม่จน มีสตางค์ให้จ่าย
rák prɔ́ wâa mâi jon, mii sa-dtaang hâi jàay
or love you because you are not poor, and can give me plenty of money to spend?

รักแท้ต้องทำอะไร ต้องเดินห้างกัน
rák tɛ̂ɛ dtɔ̂ɔng tam àrai, dtɔ̂ɔng dəən hâang gan
what are you suppose to do when you’re in love? walking together at the mall?

กุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกัน ไม่สนสายตาใคร

gúk-gík sʉ̂ng gan lɛ́ gan, mâi sǒn sǎay-dtaa krai
hooking up with each other, and not caring about what other people think?

ซึ่งฉันไม่เข้าใจ ไม่ขอรักใครละกัน
sʉ̂ng chán mâi kâo-jai, mâi kɔ̌ɔ rák krai lá gan
really I don’t understand, love is not for me
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.