Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Noona (หนึ่งธิดา โสภณ) - รักไม่ต้องการเวลา

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน
chán kít-wâa rák man kʉʉ kwaam-pûuk-pan
I used to think that love is a connection

คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา
kít-wâa rák tɛ́ɛ dtɔ̂ɔng dəən pàan wan lɛ́ weelaa
I used to think that real love can only reveal itself with time

ยิ่งเนิ่นนาน นานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า
yîng nə̂ən naan naan bpai tâorai kwaam-rák yîng mii kâa
that as days and years go by, love is growing and becoming more precious

ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ
tiî chán rúu tiî kəəy fǎn rák tiî chán kəəy kâo-jai
my dreams of love, my past understanding of love

ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา
mâi kít mâi fǎn mʉ̂a təə pàan kâo maa
it all changed when I first met you

เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครๆ
mʉ̌an wâa sǎay-dtaa chán eeng mɔɔng mâi hěn krai krai
it was as if I couldn’t see anybody

หยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น
yùt tiî təə kɛ̂ɛ–piang sòp-dtaa lɛ́ wí-naa-tii nán
but as soon as our eyes met, at this very second

โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว ท้องฟ้ากลับสดใส
lôok táng lôok yùt klʉ̂an wǎi tɔɔng-fáa glàp sòt-sǎi
the world stopped spinning around, the sky brightened up

ลมหายใจ เหมือนหยุดไปในห้วงนาทีนี้

lom hǎay-jai mʉ̌an yùt bpai nai hûang naa-tii nií
I felt breathless at this moment

เช่นหัวใจ ลอยหลุดไปทันทีที่สบตา
chên hǔa-jai lɔɔy-lùt bpai tan-tii tiî sòp-dtaa
my heart skipped a beat, when our eyes met

เธอหยุดยั้งวันเวลา แค่เราได้พบกันในวันนี้
təə yùt yáng wan weelaa kɛ̂ɛ rao dâi póp-gan nai wan-nií
you stopped time as we met each other today

แค่พบเจอกับเธอ..
kɛ̂ɛ póp jəə gàp təə
as soon as I met you…

ฉันเพิ่งเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้
chán pə̂əng kâo-jai wâa rák bpen yàang-nií
I just understood that love happens just like this

ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเอง
chán pə̂əng kâo-jai mʉ̂a dâi maa jəə dûay dtua-eeng
I just understood when I was able to experience it by myself

เสี้ยวนาทีก็มีความหมาย เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
siâw naa-tii gɔ̂ mii kwaam-mǎay bpliàn lôok dâi táng bai
that a fraction of second can be very meaningful and change a whole world

ฉันเพิ่งรู้ในวันนี้ รักไม่ต้องการเวลา
chán pə̂əng rúu nai wan-nií rák mâi dtɔ̂ɔng-gaan weelaa
I just realized today that love does not require time

ลมหายใจ เหมือนหยุดไปในห้วงนาทีนี้ี้
lom hǎay-jai mʉ̌an yùt bpai nai hûang naa-tii nií
I felt breathless at this moment

เช่นหัวใจ ลอยหลุดไปทันทีที่สบตา
chên hǔa-jai lɔɔy-lùt bpai tan-tii tiî sòp-dtaa
my heart skipped a beat, when our eyes met

เธอหยุดยั้งวันเวลา แค่เราได้พบกันในวันนี้

təə yùt yáng wan weelaa kɛ̂ɛ rao dâi póp-gan nai wan-nií
you stopped time as we met each other today

แค่พบเจอกับเธอ ก็รักเธอ.. ฉันรักเธอ..
kɛ̂ɛ póp jəə gàp təə, gɔ̂ rák təə... chán rák təə...
as soon as I met you, I was already in love... already in love...

เหมือนหัวใจ เหมือนหยุดไปในห้วงเวลานี้
mʉ̌an hǔa-jai mʉ̌an yùt bpai nai hûang weelaa nií
as if my heart had stopped at that moment

เมื่อพบเธอ ความรักที่เคยเข้าใจก็เปลี่ยนไป
mʉ̂a póp təə kwaam-rák tiî kəəy kâo-jai gɔ̂ bpliàn-bpai
when I met you, my idea about love changed completely

ไม่ต้องใช้วันเวลา แค่เราได้พบกันในวันนี้
mâi dtɔ̂ɔng chái wan weelaa kɛ̂ɛ rao dâi póp-gan nai wan-nií
No time is needed, we simply had to meet each other

แค่พบเจอกับเธอ ก็รักเธอ… ฉันรักเธอ

kɛ̂ɛ póp jəə gàp təə, gɔ̂ rák təə... chán rák təə
as soon as I met you, I was already in love... already in love


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.