Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Bodyslam (บอดี้สแลม) - ย้ำ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ยังไม่เคยลืม ยังไม่เคยเลือน มันก็คงเป็นเหมือน เรื่องค้างคา
yang mâi kəəy lʉʉm, yang mâi kəəy lʉan, man kong bpen mǔan rʉ̂ang káang-kaa
I haven’t forgotten, it didn’t fade away, it seems like an unfinished story

เราต้องจำจาก ทั้งที่เรายังรัก แล้วเราต้องร่ำลา

rao dtɔ̂ɔng jam jàak, táng tiî rao yang rák, lɛ́ɛw rao dtɔ̂ɔng râm-laa
we have been separated, even though we are still in love, we had to say goodbye


ไม่หวั่นไหว แม้ใจจะสุดเหงา
mâi wàn-wǎi, mɛ́ɛ jai jà sùt ngǎo
I'll wait for your return even if I’ll feel lonely

อยากให้เรามั่นคงอยู่อย่างนี้ เก็บไว้หัวใจเราที่มีได้ไหม
yàak hâi rao mân kong yùu yàang-nií, gèp-wái hǔa-jai rao tiî mii dâi mái
I want us to stay the same, will you keep your love for me?


ฉันอยากจะย้ำ อีกสักครั้ง ให้เธอฟังฉัน อีกสักครั้ง
chán yàak jà yám, iìk sàk kráng, hâi təə fang chán, iìk sàk kráng
I want to repeat, one more time, for you to hear, one more time

แค่อยากจะย้ำ อยากจะย้ำ จนเธอนั้นมั่นใจ ถึงต่อให้นาน อีกนานสักเท่าไร
kɛ̂ɛ yàak jà yám, yàak jà yám, jon təə nán mân-jai, tʉ̌ng dtɔ̀ɔ hâi naan, iìk naan sàk tâorai
 I just want to repeat it, I want to repeat it, until you are convinced of it, even though it might be long, I don’t know how long

ก็อยากให้เชื่อใจ ว่าฉันรออยู่ และฉันจะรอต่อไป อย่างที่ได้เคยบอกไว้ จะรอเธอ
gɔ̂ yàak hâi chʉ̂a-jai wâa, chán rɔɔ yùu, lɛ́ chán jà rɔɔ dtɔ̀ɔ-bpai, yàang tiî dâi kəəy bɔ̀ɔk wái, ja rɔɔ təə
I want you to know that I’m waiting for you, and I’ll keep waiting for you, as I told you before, I’ll keep waiting for you


ชีวิตคนเรา แม้ไม่ง่ายดาย ยอมรับในความหมายของมันเถอะ

chii-wít kon rao, mɛ́ɛ mâi ngâay daay, yɔɔm-ráp nai kwaam-mǎay kɔ̌ɔng man tə̀
life for people like us is not easy, but I accept it

ถึงแม้เราห่าง ขอให้ความอ้างว้าง ทำให้เราคิดถึงกัน
tʉ̌ng-mɛ́ɛ rao hàang, kɔ̌ɔ hâi kwaam-âang-wáang, tam hâi rao kít-tʉ̌ng gan
even though we are apart, I hope loneliness will make us think about each other.


ไม่หวั่นไหว, แม้ใจจะสุดเหงา
mâi wàn-wǎi mɛ́ɛ jai jà sùt ngǎo
I'll wait for your return even if I’ll feel lonely

อยากให้เรามั่นคงอยู่อย่างนี้ เก็บไว้หัวใจเราที่มีได้ไหม
yàak hâi rao mân kong yùu yàang-níi, gèp-wái hǔa-jai rao tiî mii dâi mái
I want us to stay like this, can we keep our relationships as it is now?

ฉันอยากจะย้ำ อีกสักครั้ง ให้เธอฟังฉัน อีกสักครั้ง
chán yàak jà yám, iìk sàk kráng, hâi təə fang chán, iìk sàk kráng
I want to repeat, one more time, for you to hear, one more time

แค่อยากจะย้ำ อยากจะย้ำ จนเธอนั้นมั่นใจ ถึงต่อให้นาน อีกนานสักเท่าไร
kɛ̂ɛ yàak jà yám, yàak jà yám, jon təə nán mân-jai, tʉ̌ng dtɔ̀ɔ hâi naan, ìik naan sàk tâorai
 I just want to repeat it, I want to repeat it, until you are convinced of it, even though it might be long, I don’t know how long 

ก็อยากให้เชื่อใจ ว่าฉันรออยู่ และ
gɔ̂ yàak hâi chʉ̂a-jai wâa, chán rɔɔ yùu lɛ́ 
I want you to know that I’m waiting for you and

ย้ำ อีกสักครั้ง ให้เธอฟังฉัน อีกสักครั้ง
yám iìk sàk kráng, hâi təə fang chán, iìk sàk kráng
 I will repeat, one more time, for you to hear, one more time

แค่อยากจะย้ำ อยากจะย้ำ จนเธอนั้นมั่นใจ ถึงต่อให้นาน อีกนานสักเท่าไร
kɛ̂ɛ yàak jà yám, yàak jà yám, jon təə nán mân-jai, tʉ̌ng dtɔ̀ɔ hâi naan, iìk naan sàk tâorai
 I just want to repeat it, I want to repeat it, until you are convinced of it, even though it might be long, I don’t know how long 

ก็อยากให้เชื่อใจ ว่าฉันรออยู่ และฉันจะรอต่อไป
gɔ̂ yàak hâi chʉ̂a-jai wâa, chán rɔɔ yùu, lɛ́ chán jà rɔɔ dtɔ̀ɔ-bpai
I want you to trust that I’m waiting for you and I’ll keep waiting for you

อย่างที่ได้เคยบอกไว้ และย้ำให้เธอได้มั่นใจ ว่าฉันรักเธอ
yàang tiî dâi kəəy bɔ̀ɔk wái, lɛ́ yám hâi təə dâi mân-jai, wâa chán rák təə
as I told you before, and I’ll say it once again as I want you to be certain of it, I love you

รักที่มีไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ความห่างไกลระหว่างเธอกับฉัน
rák tiî mii mâi dâi bpliàn bpai nǎi, kwaam-hàang-glai rawàang təə gàp chán
our love didn’t fly away despite the distance between us

ลองหลับตาแล้วเจอกันในฝัน ฉันจะย้ำให้เธอมั่นใจ
lɔɔng làp dtaa lɛ́ɛw jəə gan nai fǎn, chán jà yám hâi təə mân-jai
let's close our eyes and meet in our dreams, I’ll say it again for you to be certain of it

รักที่มีไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ความห่างไกลระหว่างเธอกับฉัน
rák tiî mii mâi dâi bpliàn bpai nǎi, kwaam-hàang-glai rawàang təə gàp chán
our love didn’t fly away despite the distance between us

ลองหลับตาแล้วเจอกันในฝัน ฉันจะย้ำให้เธอมั่นใจ
lɔɔng làp dtaa lɛ́ɛw jəə gan nai fǎn, chán jà yám hâi təə mân-jai
let's close our eyes and meet in our dreams, I’ll say it again for you to be certain of it

รักที่มีไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ความห่างไกลระหว่างเธอกับฉัน
rák tiî mii mâi dâi bpliàn bpai nǎi, kwaam-hàang-glai rawàang təə gàp chán
our love didn’t fly away despite the distance between us


ลองหลับตาแล้วเจอกันในฝัน ฉันจะย้ำให้เธอมั่นใจ
lɔɔng làp dtaa lɛ́ɛw jəə gan nai fǎn, chán jà yám hâi təə mân-jai
let's close our eyes and meet in our dreams, I’ll say it again for you to be certain of it


รักที่มีไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ความห่างไกลระหว่างเธอกับฉัน
rák tiî mii mâi dâi bpliàn bpai nǎi, kwaam-hàang-glai rawàang təə gàp chán
our love didn’t fly away despite the distance between us 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.