Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Saovanit and Songsit (เสาวนิตย์ และ ทรงสิทธิ์) - หากันจนเจอ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย
sìng tiî chán wǎng, sìng tiî chán kɔɔy
what I hope, what I am waiting for

อาจดูเหมือนเลื่อนลอย เกือบจะฝันไป
àat duu mʉ̌an lʉ̂an lɔɔy, gʉ̀ap jà fǎn bpai
may seem as unreal as a dream

มองหาคนๆหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็นใคร
mɔɔng hǎa kon kon nʉ̀ng, tiî mâi rúu bpen krai
I am looking for someone whom I don’t know

และไม่รู้เมื่อไหร่ จะพบคนผู้นั้น
lɛ́ mâi rúu mʉ̂arài, jà póp kon pûu-nán
and I don’t know when I’ll meet this person

ส่วนชีวิตฉัน บอกเลยว่ามี
sùan chii-wít chán, bɔ̀ɔk ləəy wâa mii
as for me, I certainely have

เจอะคนที่แสนดี อยู่ทุกๆวัน
jəə kon tiî sɛ̌ɛn dii, yùu túk túk wan
always met nice people every day

เพียงแค่ไม่มีใคร ที่จะฝันตรงกัน
piang kɛ̂ɛ mâi mii krai, tiî jà fǎn dtrong-gan
but nobody seems to share my dream

แต่ว่าฉันมั่นใจ จะพบในไม่ช้า
dtɛ̀ɛ wâa chán mân-jai, jà pop nai mâi cháa
however, I am confident I'll meet the one soon

อาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่
àat baang tii, nai mʉang gwâang-yài
maybe someday in a big city

หมอกและควันช่วยกันพรางตา
mɔ̀ɔk lɛ́ kwan chûay gan praang dtaa
with fog and smokes playing together to keep us apart

มีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมา
mii kɔ̀ɔp-rúa kɔ̀ɔp-gampɛɛng sâang maa
with fences and walls

ตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่
dtʉ̀k-rá-fáa kɔɔy-bang rao yùu
and skyscrapers keep hiding us from each other

แต่เราก็หากันจนเจอ
dtɛ̀ɛ rao gɔ̂ hǎa gan jon jəə
but finally we find each other

มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา
man naan kɛ̂ɛ nǎi tiî kɔɔy təə maa
how long have I been waiting for you?

รู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่า
rúu-sùk mái wâa chii-wít kúm-kâa
don’t you feel that life is more enjoyable

เมื่อมีใครสักคนข้างกาย
mʉ̂a mii krai sàk kon kâang-gaay
when you have someone special by your side?

เกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง
gə̀ət maa pʉ̂a hǎa krai kon nʉ̀ng
we were born to find each other

เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจ
bpen kon tiî fáa sâang maa dtrong-jai
we are made for each other

เราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่
rao dtàang rúu lôok man sɛ̌ɛn gwâang-yài
you and I both know that the world is a huge place

แต่มันคงไม่ยากเกินไป
dtɛ̀ɛ man kong mâi yâak gəən bpai
but it should not be so difficult

ที่ฉันจะพบเธอ
tiî chán jà póp təə
for me to find you

อาจมีสักครั้งที่เราสองคน
àat mii sàk kráng tiî rao sɔ̌ɔng kon
maybe sometime we

ผ่านทางที่วกวน อยู่ใกล้ๆกัน
pàan taang tiî wók-won, yùu glâi glâi gan
passed by each other and came very close to be together

ใบไม้เพียงใบหนึ่ง หล่นตอนที่เดินผ่าน
bai-mái piang bai nʉ̀ng, lòn dtɔɔn tiî dəən pàan
while a single leaf was falling down

ฉันคงจะมองมัน เมื่อเธอเดินผ่านมา
chán kong jà mɔɔng man, mʉ̂a təə dəən pàan maa
I was probably looking at it when you passed me by

อาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่
àat baang tii nai mʉang gwâang-yài
maybe someday in a big city

หมอกและควันช่วยกันพรางตา
mɔ̀ɔk lɛ́ kwan chûay gan praang dtaa
with fog and smokes playing together to keep us apart

มีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมา
mii kɔ̀ɔp-rúa kɔ̀ɔp-gampɛɛng sâang maa
with fences and walls

ตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่
dtʉ̀k-rá-fáa kɔɔy-bang rao yùu
and skyscrapers keep hiding us from each other

แต่เราก็หากันจนเจอ

dtɛ̀ɛ rao gɔ̂ hǎa gan jon jəə
but finally we find each other

มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา
man naan kɛ̂ɛ nǎi tiî kɔɔy təə maa
how long have I been waiting for you?

รู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่า
rúu-sùk mái wâa chii-wít kúm-kâa
don’t you feel that life is more enjoyable

เมื่อมีใครสักคนข้างกาย
mʉ̂a mii krai sàk kon kâang-gaay
when you have someone special by your side?

เกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง
gə̀ət maa pʉ̂a hǎa krai kon nʉ̀ng
we are born to find each other

เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจ
bpen kon tîi fáa sâang maa dtrong-jai
we're made for each other

เราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่
rao dtàang rúu lôok man sɛ̌ɛn gwâang-yài
you and I both know that the world is a huge place

แต่มันคงไม่ยากเกินไป
dtɛ̀ɛ man kong mâi yâak gəən bpai
but it should not be so difficult

ที่ฉันจะพบเธอ
tiî chán jà póp təə
for me to find you

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.