Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Bird (ธงไชย แมคอินไตย์) - สบาย สบาย

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป
sabaay sabaay, tùuk-jai gɔ̂ kóp-gan bpai
take it easy, if it clicks, we just move on

เพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไร
prɔ́ chán bpen kon mâi sǒn àrai
because I’m an easy person

ไม่เคยคิดกวนใจใคร
mai kəəy kít guan-jai krai
I never intend to bother anyone

สบาย สบาย หากเราจะคบกันไป
sabaay sabaay, hàak rao jà kóp-gan bpai
It’s all right if we start dating

ฉันขอเพียงความรักและจริงใจ
chán kɔ̌ɔ piang kwaam-rák lɛ́ jing-jai
I only ask for love and honesty

ไม่เคยต้องการอะไร
mâi kəəy dtɔ̂ɔng-gaan àrai
I do not wish for anything else

สบาย สบาย แล้วเธอก็คงเข้าใจ
sabaay sabaay, lɛ́ɛw təə gɔ̂ kong kâo-jai
take it easy, and you will probably understand


เรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไป
rao nán jà yùu rian-rúu gan bpai
we’ll get to know each other


จะทุกข์จะสุขเพียงไหน
jà túk jà sùk piang nǎi
through hard and easy time


สบาย สบาย แม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยน
sabaay sabaay, mɛ́ɛ wan dai tiî jai təə bpliàn
take it easy, although someday your heart may change


ไม่เห็นจะแปลกเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันไป
mâi hěn jà bplɛ̀ɛk mʉ̂a rúu-jàak bpàak wâa kít jà jàak chán bpai
I don’t think it will be weird if I learn from your lips that you’re leaving me


ก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไป
gɔ̂ kong kâo-jai wâa təə dtɔ̂ɔng bpai
I guess I’ll understand


ก็คงเสียใจและคงเสียดาย
gɔ̂ kong siǎ-jai lɛ́ kong siǎ-daay
well, I may feel sad and regretful


แต่ก็ยังสบาย สบาย สบาย
dtɛ̀ɛ gɔ̂ yang sabaay, sabaay saabay
but I’ll still be okay, it will be alright


หากเธอจะทิ้งกันไป
hàak təə jà tíng gan bpai
if you decide to leave me


เพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใคร
prɔ́ chán bpen kon mâi fʉ̀ʉn-jai krai
because I’m someone who never try to force anyone


ก็คงเลิกรากันไปแบบสบาย
gɔ̂ kong lə̂ək-raa gan bpai, bɛ̀ɛp sabaay
we’ll probably have a nice break-up


สบาย สบาย แล้วเธอก็คงเข้าใจ
sabaay sabaay, lɛ́ɛw təə gɔ̂ kong kâo-jai
take it easy, and you will probably understand


เรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไป
rao nán jà yùu rian-rúu gan bpai
we’ll get to know each other


จะทุกข์จะสุขเพียงไหน
jà túk jà sùk piang nǎi
through hard and easy time


สบาย สบาย แม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยน
sabaay sabaay, mɛ́ɛ wan dai tiî jai təə bplìan
take it easy, although someday your heart may change


ไม่เห็นจะแปลกเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันไป
mâi hěn jà bplɛ̀ɛk mʉ̂a rúu-jàak bpàak wâa kít jà jàak chán bpai
I don’t think it will be weird if I learn from your lips that you’re leaving me


ก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไป
gɔ̂ kong kâo-jai wâa təə dtɔ̂ɔng bpai
I guess I’ll understand


ก็คงเสียใจและคงเสียดาย
gɔ̂ kong siǎ-jai lɛ́ kong siǎ-daay
well, I may feel sad and regretful


แต่ก็ยังสบาย สบาย สบาย
dtɛ̀ɛ gɔ̂ yang sabaay, sabaay saabay
but I’ll still be okay, it will be alright


หากเธอจะทิ้งกันไป
hàak təə jà tíng gan bpai
if you decide to leave me


เพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใคร
prɔ́ chán bpen kon mâi fʉ̀ʉn-jai krai
because I’m someone who never try to force anyone


ก็คงเลิกรากันไปแบบสบาย
gɔ̂ kong lə̂ək-raa gan bpai, bɛ̀ɛp sabaai
we’ll probably have a nice break-up


สบาย สบาย
sabaay sabaay
it’s all right

สบาย สบาย
sabaay sabaay

it’s all right 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.