Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Petch Osathanugrah(เพชร โอสถานุเคราะห์) 

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)

(English translation proposed by Everyday Thai language school)ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ
chán mâi châi pûu-wísèet
I am not a magician

ที่จะเสกปราสาทงามให้เธอ
tiî jà sèek bpràsàat ngaam hâi təə
who can build a beautiful castle for you

ไม่มีฤทธิ์เดช
mâi mii rít dèet
I don’t have supernatural power

ไม่มีราชรถเลิศเลอ
mâi mii râat-chá-rót lə̂ət-ləə
I don’t have a beautiful royal carriage

แต่ฉันมีใจพิเศษ
dtɛ̀ɛ chán mii jai písèet
but I have a special heart

จะพาเธอผ่านคืนนี้ไป
jà paa təə pàan kʉʉn-nií bpai
that will carry you away tonight

ฉันเป็น เพียงผู้ชาย
chán bpen piang pûu-chaay
I am just a man

คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
kon nií tiî mii jai mân rák təə
I am that person whose heart fell deeply in love with you

โอบกอดฉันไว้
òop-gɔ̀ɔt chán wái
embrace me

หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดี
làp-dtaa pɔ̀ɔn-klaay hâi sǒm rʉ́dii
close your eyes and abandon yourself to pleasure

เราจะบินหนี
rao jà bin niǐ
we gonna fly away

ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่
kâam nám-tálee lɛ́ dɛɛn gwâang-yài
across the sea and vast plains

ดาวพราวดั่งฝัน
daaw praaw dàng fǎn
in a sky full of stars as in a dream

กลางคืนยาวนานรานหัวใจ
glaang-kʉʉn yaaw-naan raan hǔa-jai
the long night will open your heart

ปล่อยความเหงาไป ทอดทิ้งใจ
bplɔ̀ɔy kwaam-ngǎo bpai tɔ̂ɔt tíng jai
let the loneliness fly out of your heart

รักจะพาแต่เราไปสองคน
rák jà paa dtɛ̀ɛ rao bpai sɔ̌ɔng kon
love will show both of us the way

ฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่
chán mâi châi kon yîng-yài
I am not someone extraordinary

ร่ำรวยจ่ายเงินเร็วร้อนแรง
râm-ruay jàay ngəən rew rɔ́ɔn rɛɛng
who can quickly spend a fortune

ไม่มีอำนาจใด
mâi mii amnâat dai
I don’t have any power

ประหนึ่งเจ้าชายจะสำแดง
bprà-nʉ̀ng jâo-chaay jà sǎm-dɛɛng
that I can use as wealthy people do

มีเพียงหัวใจ
mii piang hǔa-jai
I have only my heart

จะพาเธอผ่านคืนนี้ไป
jà paa təə pàan kʉʉn-nií bpai
I’ll come to take you away tonight

ฉันเป็น เพียงผู้ชาย

chán bpen piang pûu-chaay
I am just a man

คนนี้ที่มีใจมั่นรักเธอ
kon nií tiî mii jai mân rák təə
I am that person whose heart fell deeply in love with you

โอบกอดฉันไว้
òop-gɔ̀ɔt chán wái
embrace me

หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดี
làp-dtaa pɔ̀ɔn-klaay hâi sǒm rʉ́dii
close your eyes and abandon yourself to pleasure

เราจะบินหนี
rao jà bin niǐ
we gonna fly away

ข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่
kâam nám-tálee lɛ́ dɛɛn gwâang-yài
across the sea and vast plains

ดาวพราวดั่งฝัน
daaw praaw dàng fǎn
in a sky full of stars as in a dream

กลางคืนยาวนานรานหัวใจ
glaang-kʉʉn yaaw-naan raan hǔa-jai
the long night will open your heart

ปล่อยความเหงาไป ทอดทิ้งใจ
bplɔ̀ɔy kwaam-ngǎo bpai tɔ̂ɔt tíng jai
let the loneliness fly out of your heart

รักจะพาแต่เราไปสองคน
rák jà paa dtɛ̀ɛ rao bpai sɔ̌ɔng kon
love will show both of us the way

ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมั่นรักเธอ
mâi châi pûu-wísèet bpen piang pûu-chaay tiî jai mân rák təə
I am not a magician, I am just a man whose heart fell deeply in love with you

ไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจ
mâi mii rít dèet mii piang hǔa-jai
I don’t have supernatural power, only my heart

ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ
tiî fài-fâo rák təə
to take care of you

ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมั่นรักเธอ
mâi châi pûu-wísèet bpen piang pûu-chaay tiî jai mân rák təə
I am not a magician, I am just a man whose heart fell deeply in love with you

ไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจ
mâi mii rít dèet mii piang hǔa-jai
I don’t have supernatural power, only my heart

ที่ใฝ่เฝ้ารักเธอ
tiî fài-fâo rák təə
to take care of you

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.