Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Jeasmine (แจสมิน) - เหตุผลที่จะทน เหตุผลที่จะไป

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


อยู่กับฉัน มันกล้ำกลืนใช่ไหม

yùu gàp chán, man glâm-glʉʉn châi mái
being with me isn’t much fun, right?

ดูฉันทำอะไร ขัดใจทุกเรื่องอย่างนี้
duu chán tam àrai, kàt-jai túk rʉ́ang yàang-nií
whatever I do, you’re never satisfied

เจ็บปวดนะ การเฉยชาอย่างนั้น
jèp-bpùat ná, gaan-chə̌əy-chaa yàang-nán
it hurts you know, your indifference

เหมือนตั้งใจประจาน ว่าเธอรำคาญสิ้นดี
mʉ̌an dtâng-jai bpràjaan, wâa təə ramkaan sîn-dii
it’s as if you wish to turn me in ridicule, you look so annoyed

รักยากยากตอนอยากจะไปง่ายดายเหลือเกินวันนี้
rák yâak yâak dtɔɔn yàak jà bpai ngâay daay lʉ̌a-gəən wan-nií
love is so complicate, I want to make things easier today

ฉันไม่รู้จริงจริงบอกที ไม่รู้ควรทำอย่างไร
chán mâi rúu jing jing bɔ̀ɔk tii, mâi rúu kuan tam yàang-rai
I don’t know what I should say; I don’t know what I should do

ฉันหาเหตุผลที่จะทน เธอหาเหตุผลที่จะไป
chán hǎa hèet-pǒn tiî jà ton, təə hǎa hèet-pǒn tiî jà bpai
I’m trying to find ways to bring us together; you’re looking for ways to bring us apart

ทำดีแค่ไหนทุ่มเทเท่าไรก็ไร้ค่า
tam dii kɛ̂ɛ-nǎi tûm-tee tâo-rai gɔ̂ rái-kâa
no matter how hard I try, no matter how much I give, it’s useless

คนเราหมดรักก็เลือดเย็น ไม่รู้ไม่เห็นหรอกน้ำตา

kon rao mòt rák gɔ̂ lʉ̂at-yen, mâi rúu mâi hěn rɔ̀ɔk nám-dtaa
our love is cold and dry, I don’t see any tears

รอแค่จะพูดลาเมื่อไร
rɔɔ kɛ̂ɛ jà pûut laa mʉ̂a-rai
I am just waiting for you to say goodbye

ถูกทำร้าย เหยียบหัวใจกี่หน
tùuk tam-ráay yiàp hǔa-jai giì hǒn
how many times did you hurt my fragile heart?

ความรักคือเหตุผล ให้อดและทนอย่างนี้
kwaam-rák kʉʉ hèet-pǒn, hâi òt lɛ́ ton yàang-nií
love is the only reason, why I endured all this for so long

คำว่ารัก อยากได้ยินอีกหน

kam wâa rák, yàak dâi-yin iìk hǒn
the word love, I’d like to hear it one more time

เสียงเธอยังต้องทน บอกกันเหมือนขอไปที
siǎng təə yang dtɔ̂ɔng ton, bɔ̀ɔk gan mʉ̌an kɔ̌ɔ bpai tii
I can hear your voice, telling it to me half-heartedly

รักมากมากตอนอยากเป็นแฟนของเราก็เพียงเท่านี้
rák mâak mâak dtɔɔn yàak bpen fɛɛn kɔ̌ɔng rao gɔ̂ piang tâo-nií
you love me so much that it’s all you can do to show you want us to be together

ฉันไม่รู้จริงจริงบอกที ไม่รู้มีความผิดใด
chán mâi rúu jing jing bɔ̀ɔk tii, mâi rúu mii kwaam-pìt dai
I don’t know what I should say, I don’t know what I did wrong

ฉันหาเหตุผลที่จะทน เธอหาเหตุผลที่จะไป
chán hǎa hèet-pǒn tiî jà ton, təə hǎa hèet-pǒn tiî jà bpai
I’m trying to find ways to bring us together; you’re looking for ways to bring us apart

ทำดีแค่ไหนทุ่มเทเท่าไรก็ไร้ค่า
tam dii kɛ̂ɛ-nǎi tûm-tee tâo-rai gɔ̂ rái-kâa
no matter how hard I try, no matter how much I give, it’s useless

คนเราหมดรักก็เลือดเย็น ไม่รู้ไม่เห็นหรอกน้ำตา
kon rao mòt rák gɔ̂ lʉ̂at-yen, mâi rúu mâi hěn rɔ̀ɔk nám-dtaa
our love is cold and dry, I don’t see any tears

รอแค่จะพูดลาเมื่อไร
rɔɔ kɛ̂ɛ jà pûut laa mʉ̂a-rai
I am just waiting for you to say goodbye

ฉันหาเหตุผลที่จะทน เธอหาเหตุผลที่จะไป
chán hǎa hèet-pǒn tiî jà ton, təə hǎa hèet-pǒn tiî jà bpai
I’m trying to find ways to bring us together; you’re looking for ways to bring us apart

ทำดีแค่ไหนทุ่มเทเท่าไรก็ไร้ค่า
tam dii kɛ̂ɛ-nǎi tûm-tee tâo-rai gɔ̂ rái-kâa
no matter how hard I try, no matter how much I give, it’s useless

คนเราหมดรักก็เลือดเย็น ไม่รู้ไม่เห็นหรอกน้ำตา
kon rao mòt rák gɔ̂ lʉ̂at-yen, mâi rúu mâi hěn rɔ̀ɔk nám-dtaa
our love is cold and dry, I don’t see any tears

รอแค่จะพูดลาเมื่อไร
rɔɔ kɛ̂ɛ jà pûut laa mʉ̂a-rai
I am just waiting for you to say goodbye

(ฉันหาเหตุผลที่จะทน เธอหาเหตุผลที่จะไป)
( chán hǎa hèet-pǒn tiî jà ton, təə hǎa hèet-pǒn tiî jà bpai)
(I’m trying to find ways to bring us together; you’re looking for ways to bring us apart)

ยังรักแค่ไหนก็คงถูกมองว่าไร้ค่า
yang rák kɛ̂ɛ-nǎi gɔ̂ kong tùuk mɔɔng wâa rái-kâa
however much I love you, I still can see how worthless I am to you

คนเราหมดรักก็เลือดเย็น ไม่รู้ไม่เห็นหรอกน้ำตา
kon rao mòt rák gɔ̂ lʉ̂at-yen, mâi rúu mâi hěn rɔ̀ɔk nám-dtaa
our love is cold and dry, I don’t see any tears

รอแค่จะพูดลาเมื่อไร
rɔɔ kɛ̂ɛ jà pûut laa mʉ̂a-rai
I am just waiting for you to say goodbye

ความดีแค่ไหนคงไม่พอ ร้องขอให้เธอไม่พูดลา
kwaam-dii kɛ̂ɛ-nǎi kong mâi pɔɔ, rɔ́ɔng kɔ̌ɔ hâi təə mâi pûut laa
no matter how hard I try, it will never be enough, please don’t say goodbye


ตายให้เห็นตำตา…ก็ไป
dtaay hâi hěn dtam-dtaa…gɔ̂ bpai
Even I am about to die… you’re leaving anyway

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.